Förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation

11 av 23 paragrafer (48 %) har ändrats i förordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1265). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till vissa ideella organisationer, med syfte att minska och motverka segregation.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:1265)

2 §

  Syftet med bidraget är att ge stöd till civilsamhället för åtgärder som bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Förordning (2020:1265)

3 §

  Bidrag får lämnas till en ideell förening som
   1. är självständig och demokratiskt uppbyggd och i vilken medlemskap i såväl organisationen som dess medlemsföreningar är frivilligt,
   2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte,
   3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag,
   4. har lokal förankring i det område där verksamheten ska bedrivas, och
   5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal, och som uppfyller kraven i första stycket 2-5.

Statsbidrag får också lämnas till sådana trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och sådana trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Statsbidrag får endast lämnas till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller kraven i första stycket 2-5. Förordning (2020:1265)

4 §

  Bidrag får inte lämnas till en organisation som
   1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller
   2. är i likvidation eller försatt i konkurs.
Förordning (2020:1265)

5 §

  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Bidrag får lämnas för åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till ökad jämlikhet. Åtgärderna ska vara inriktade på följande områden:
   1. boende,
   2. utbildning,
   3. arbetsmarknad,
   4. demokrati och civilsamhälle,
   5. brottslighet, eller
   6. annat område som bedöms angeläget utifrån lokala eller regionala behov. Förordning (2020:1265)

6 §

  Bidrag får endast lämnas för åtgärder enligt 5 § som genomförs i samarbete med en eller flera andra organisationer. Även dessa organisationer ska uppfylla de krav som ställs i 3 §. Förordning (2020:1265)

9 §

  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delegationen mot segregation.

Ansökan ska innehålla
   1. sökandens stadgar eller stiftelseförordnande,
   2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen eller stiftelsen,
   3. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av räkenskaper, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår,
   4. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet och hur det ska följas upp, vilka organisationer sökanden samarbetar med och uppgift om kostnaderna för arbetet, och
   5. uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat statsbidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp. Förordning (2020:1265)

12 §

  Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation, utifrån tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § samt övriga förutsättningar för bidrag enligt denna förordning. Bland dessa ska ansökningar där sökanden kan visa att en kommun eller region stöder ansökan främst prioriteras.

Delegationen ska särskilt beakta ett helhetsperspektiv för arbetet med att minska och motverka segregation.

Om sökanden har lämnat en sådan redovisning som avses i 17 § för tidigare beviljade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms.
Förordning (2020:1265)

18 §

  Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt förordningen under föregående år. Förordning (2020:1265)

18 a §

  Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 19 §. Förordning (2020:1265)

22 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 18 a § och beslut om återkrav enligt 20 § får dock inte överklagas.
Förordning (2020:1265)

Whoops, looks like something went wrong.