Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution

5 av 146 paragrafer (3 %) har ändrats i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:108). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 kap. 1 a §

  I 1 kap. 16 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 8 kap. 6 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om att denna lag gäller för tjänstepensionsföretag och utländska tjänstepensionsinstitut.
Lag (2019:773)

1 kap. 6 a §

  Lagen är inte tillämplig på försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2020:662)

6 kap. 1 a §

   Träder i kraft 2021-03-10
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn finns bestämmelser som, utöver bestämmelserna i denna lag, gäller för rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter. Lag (2021:108)

6 kap. 1 b §

   Träder i kraft 2021-03-10
Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 ska även gälla för försäkringsförmedlare som har färre än tre anställda.
Lag (2021:108)

8 kap. 7 §

  Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med
   - andra behöriga myndigheter,
   - Europeiska kommissionen,
   - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, och
   - Europeiska centralbanken.
Lag (2019:737)