Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution

9 av 37 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1852). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


2 kap. 2 §

  En ansökan av en juridisk person om tillstånd för försäkringsdistribution enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om
   1. den juridiska personens företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefonnummer,
   2. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som tillstånd söks, samt
   3. för- och efternamn samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum på de anställda som ska distribuera försäkringar för den juridiska personens räkning, tillsammans med uppgift om vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som den anställde ska ha rätt att distribuera.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att
   1. den juridiska personen omfattas av en ansvarsförsäkring,
   2. den juridiska personen inte är i konkurs eller i likvidation,
   3. den som ska ingå i den juridiska personens ledning eller ska vara ersättare för denne uppfyller kraven i 2 kap. 8 § första stycket 3 lagen om försäkringsdistribution, 3 kap. 2 och 4 §§ och de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § 3 och 6, och
   4. den juridiska personen har genomfört de kontroller av anställda som föreskrivs i 2 kap. 8 § andra stycket lagen om försäkringsdistribution, 3 kap. 5 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § 8. Förordning (2018:1852)

2 kap. 3 §

  En ansökan av en utländsk försäkringsförmedlare från tredjeland om tillstånd för försäkringsdistribution enligt 3 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om
   1. den utländska förmedlarens företagsnamn eller för- och efternamn, organisationsnummer, födelsedatum eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer,
   2. filialens företagsnamn eller för- och efternamn, postadress och telefonnummer, och
   3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som tillstånd söks.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att
   1. förmedlaren i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet, och
   2. behörig myndighet i hemlandet har medgett att förmedlaren etablerar sig i Sverige.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att det är antagligt att förmedlaren uppfyller kraven i 2 kap. 7 eller 8 § lagen om försäkringsdistribution. Förordning (2018:1852)

2 kap. 5 §

  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska innehålla uppgift om företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution. Förordning (2018:1852)

2 kap. 6 §

  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn och organisationsnummer för det försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med,
   2. den fysiska personens för- och efternamn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och telefonnummer, samt
   3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som registrering söks.

Om försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är ett utländskt företag, ska det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för företaget. Förordning (2018:1852)

2 kap. 7 §

  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn och organisationsnummer för det försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med,
   2. den juridiska personens företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefonnummer, samt
   3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som registrering söks.

Om försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är ett utländskt företag, ska det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för företaget. Förordning (2018:1852)

2 kap. 8 §

  En anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om
   1. den utländska försäkringsförmedlarens företagsnamn eller för- och efternamn, organisationsnummer, födelsedatum eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, samt
   2. filialens företagsnamn eller för- och efternamn, organisationsnummer eller personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och telefonnummer.

Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution. Förordning (2018:1852)

5 kap. 6 §

  I försäkringsförmedlarregistret ska följande uppgifter antecknas om försäkringsförmedlare:
   1. organisations- eller personnummer,
   2. företagsnamn eller för- och efternamn,
   3. postadress och telefonnummer,
   4. vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som registreringen avser,
   5. det eller de länder där förmedlaren ska bedriva verksamhet med stöd av 3 kap. 6 eller 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och om verksamheten ska bedrivas enligt 3 kap. 6 § eller enligt 3 kap. 7 § samma lag,
   6. datum för registrering hos Bolagsverket, samt
   7. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har återkallats.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 § lagen om försäkringsdistribution ska även datum för Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution antecknas.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsdistribution ska även företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande uppgifter för det eller de försäkringsföretag eller den eller de försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med antecknas.

Bolagsverket får anteckna uppgift om förmedlarens e-postadress. Förordning (2018:1852)

5 kap. 7 §

  För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 5 § lagen om försäkringsdistribution ska även företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande uppgifter för de försäkringsföretag eller försäkringsförmedlare som ingår i sammanslutningen antecknas. Förordning (2018:1852)

5 kap. 8 §

  Om försäkringsförmedlare anmälts enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska de uppgifter som anges i 6 § första stycket 1-4, 6 och 7 och andra stycket avse den filial eller permanenta närvaro där verksamheten ska bedrivas.

Även den utländska försäkringsförmedlarens företagsnamn eller för- och efternamn, organisationsnummer eller personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum samt hemland ska antecknas i registret. Förordning (2018:1852)

Whoops, looks like something went wrong.