Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:123). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


6 §

  Sådana bruksanvisningar och sådan information som avses i artiklarna 8.7 och 10.4 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skrivna på svenska. Detsamma gäller sådana identifieringsmärkningar som avses i bilaga II punkt 2.12 till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning om de innehåller ord eller meningar.

När det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesmässig användning och som kan behövas för att förebygga eller hindra den pågående spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, får sådana bruksanvisningar, sådan information och sådana identifieringsmärkningar som avses i första stycket vara skrivna även på andra språk än svenska, om språket lätt kan förstås av slutanvändaren.

Sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skriven på svenska eller engelska. Förordning (2020:123)