Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

4 av 83 paragrafer (5 %) har ändrats i förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:151). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-03


40 §

  En förpackning ska anses uppfylla kraven i 37-39 §§ om
   1. den överensstämmer med relevanta kriterier i de harmoniserade standarderna
   - SS-EN 13427:2004, utgåva 2,
   - SS-EN 13428:2004, utgåva 2,
   - SS-EN 13429:2004, utgåva 2,
   - SS-EN 13430:2004, utgåva 2,
   - SS-EN 13431:2004, utgåva 2, och
   - SS-EN 13432:2000, utgåva 1, eller
   2. producenten på annat sätt visar att kraven uppfylls.
Förordning (2019:151)

45 §

   Träder i kraft 2025-04-01
För att ett insamlingssystem ska anses lämpligt ska det, ensamt eller tillsammans med andra insamlingssystem som har tillstånd,
   1. erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall från alla bostadsfastigheter, och
   2. transportera bort förpackningsavfallet från de fastigheter som inte har avböjt borttransport.

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling). Förordning (2018:1470)

46 §

   Träder i kraft 2025-04-01
Kravet på borttransport enligt 45 § gäller inte
   1. stora förpackningar som normalt förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar), eller
   2. om en sådan borttransport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter och avfallet i stället samlas in på en plats som med hänsyn till de omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt. Förordning (2018:1470)

47 §

   Träder i kraft 2025-04-01
För att anses lämpligt ska insamlingssystemet ha insamlingsplatser för den del av hushållens förpackningsavfall som inte samlas in enligt 45 § eller 46 § 2. Insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.
Förordning (2018:1470)