Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper

7 av 44 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:709). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper kommer att upphävas 2022-01-01 genom SFS 2020:1304


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som lämnas till någon som med stöd av denna förordning får samla in avfallet. Förordning (2020:709)

4 §

  Bestämmelser om skyldighet att sortera ut returpapper från annat avfall och var man ska lämna returpapperet finns i 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614).

En bestämmelse om skyldighet för den som äger en bostadsfastighet att underlätta insamling av returpapper finns i 3 kap. 4 § avfallsförordningen. Förordning (2020:709)

14 §

   Träder i kraft 2025-04-01
För att ett insamlingssystem ska anses lämpligt ska det, ensamt eller tillsammans med andra insamlingssystem som har tillstånd,
   1. erbjuda borttransport av hushållens returpapper från alla bostadsfastigheter, och
   2. transportera bort returpapperet från de fastigheter som inte har avböjt borttransport.

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling).

Kravet på borttransport enligt första och andra styckena gäller inte om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. I så fall ska avfallet samlas in på en plats som med hänsyn till de omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt. Förordning (2018:1471)

26 §

  Den som driver ett insamlingssystem ska
   1. fortlöpande se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning,
   2. snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana förändringar i systemet som kan påverka bedömningen av hur systemet uppfyller kraven i denna förordning,
   3. snarast underrätta Naturvårdsverket om vad som kommer fram vid samråd enligt 28 och 29 §§, och
   4. lämna de uppgifter till kommunen som kommunen behöver för att uppfylla kraven i 34 § denna förordning och i 9 kap. 5 § avfallsförordningen (2020:614). Förordning (2020:709)

34 §

  Kommunen ska informera hushåll om
   1. skyldigheten enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614) att sortera ut returpapper från annat avfall,
   2. hur sorteringen ska gå till,
   3. tillgängliga insamlingssystem,
   4. hur hushållen kan bidra till ökad materialåtervinning, och
   5. de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.

Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet att lämna synpunkter på informationens utformning.
Förordning (2020:709)

40 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 24, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen. Förordning (2020:709)

43 §

  Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.


Övergångsbestämmelser

2018:1463
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper.
   3. Bestämmelsen i 11 § tillämpas första gången i fråga om tidningar och tidningspapper som tillverkas eller förs in till Sverige efter utgången av december 2021. Förordning (2020:709)

Whoops, looks like something went wrong.