Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper

1 av 44 paragraf (2 %) har ändrats i förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1471). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-03-29


14 §

   Träder i kraft 2025-04-01
För att ett insamlingssystem ska anses lämpligt ska det, ensamt eller tillsammans med andra insamlingssystem som har tillstånd,
   1. erbjuda borttransport av hushållens returpapper från alla bostadsfastigheter, och
   2. transportera bort returpapperet från de fastigheter som inte har avböjt borttransport.

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling).

Kravet på borttransport enligt första och andra styckena gäller inte om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. I så fall ska avfallet samlas in på en plats som med hänsyn till de omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt. Förordning (2018:1471)