Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

12 av 38 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1001). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket får enligt denna förordning lämna statligt stöd till företag för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2020:166)

4 §

  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i
   1. kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1), och
   2. kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 369, 24.12.2014, s. 37). Förordning (2020:166)

6 a §

  Stöd får lämnas för åtgärder inom forskning och utveckling som syftar till att tillgodose behovet av kunskapsspridning och kompetensförsörjning i livsmedelssektorn. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artikel 31 i förordning (EU) nr 702/2014. Förordning (2020:166)

6 b §

  Stöd får lämnas för åtgärder som främjar studier inom kompetensutveckling och information på livsmedelsområdet. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artikel 21 i förordning (EU) nr 702/2014. Förordning (2020:166)

7 a §

  Stöd får lämnas för säljfrämjande och kunskapshöjande åtgärder för att öka konsumtionen av vildsvinskött. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21 och 24 i förordning (EU) nr 702/2014.
Förordning (2020:271)

9 §

  Stöd får lämnas för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och mässor.

Stödet får endast lämnas i enlighet med
   1. förordning (EU) nr 1407/2013,
   2. förordning (EU) nr 717/2014, eller
   3. kapitel I samt artikel 24 i förordning (EU) nr 702/2014.
Förordning (2020:166)

12 §

  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till den beslutande myndighet som anges i 15, 15 a, 16 eller 17 §.
Förordning (2020:166)

15 §

  Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 6 och 7-9 §§. Förordning (2020:1001)

15 a §

  Tillväxtverket prövar frågor om stöd enligt 6 a §. Förordning (2020:166)

15 b §

  Jordbruksverket och Tillväxtverket prövar, inom sina respektive ansvarsområden, frågor om stöd enligt 6 b §.
Förordning (2020:1001)

26 §

  Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket ska, inom sina respektive ansvarsområden, vid domstolar och andra myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning.
Förordning (2020:166)

32 §

  Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket får, inom sina respektive ansvarsområden, meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2020:166)