Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

10 av 15 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1266). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


4 §

  Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2020:1266)

5 §

  En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara skriftlig och lämnas till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad bidraget ska användas till och ange mål, tidsplan och budget. Förordning (2020:1266)

6 §

  När bidragen fördelas ska Delegationen mot segregation prioritera långsiktigt utvecklingsarbete och beakta sektorsövergripande åtgärder.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska beaktas.
Förordning (2020:1266)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2020:1266)

10 §

  Den som tar emot bidrag enligt denna förordning ska lämna de uppgifter till Delegationen mot segregation som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget. Förordning (2020:1266)

10 a §

  Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 11 §.
Förordning (2020:1266)

11 §

  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
   3. villkor i beslutet inte har följts. Förordning (2020:1266)

12 §

  Delegationen mot segregation ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att avstå från återkrav. Förordning (2020:1266)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2020:1266)

14 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 10 a § och beslut om återkrav enligt 12 § får dock inte överklagas.
Förordning (2020:1266)

Whoops, looks like something went wrong.