Förordning (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

1 av 16 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:458). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


14 §

  Kammarkollegiet ska årligen, i samband med att SCB publicerar nödvändig statistik om företagens ekonomi, kontrollera att den ersättning Samhall fick för det år statistiken avser inte överstiger Samhalls merkostnader för det året. Vid kontrollen ska Kammarkollegiet även räkna med den ersättning som Försäkringskassan har betalat ut till Samhall Aktiebolag i enlighet med 33 kap. 28 § socialförsäkringsbalken. Kammarkollegiet ska också ta hänsyn till om någon ersättning har återkrävts för det år statistiken avser.

Om det vid kontrollen framkommer att Samhall har fått för hög ersättning ska Kammarkollegiet senast den 1 juli fatta beslut om återkrav av den överskjutande delen. Om den överskjutande delen understiger 10 procent av den högsta ersättning som får lämnas enligt 7 § ska Kammarkollegiet i stället dra av det överskjutande beloppet från nästkommande års ersättning.
Förordning (2019:458)

Whoops, looks like something went wrong.