Lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

1 av 34 paragraf (3 %) har ändrats i lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:437). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


5 kap. 3 §

  Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap. brottsdatalagen (2018:1177).


Övergångsbestämmelser

2018:1695
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom denna lag upphävs kustbevakningsdatalagen (2012:145).
   3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.
   4. Har upphävts genom lag (2019:437)