Förordning (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1145). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


12 a §

  En allmän domstol ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om domar och beslut i brottmål som behövs för att Skatteverket ska kunna följa föreskrifter om arkiv och om längsta tid för behandling av personuppgifter. Förordning (2019:206)

13 §

  Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter. För tilldelning av behörighet för tillgång till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det utöver behovet av uppgifterna ställs krav på utbildning och erfarenhet.

Domstolsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst,
   2. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter genom direktåtkomst och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst,
   3. begränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett mål eller ärende som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, och
   4. verkställigheten av lagen (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Domstolsverket får även meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Innan Domstolsverket meddelar föreskrifter ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Domstolsverkets förslag. Förordning (2020:1145)