Förordning (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

8 av 33 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1146). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Om det är nödvändigt för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § lagen (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får uppgifter om följande behandlas:
   1. namn, personnummer eller annan identifieringsuppgift, fotografi, adress, telefonnummer, yrke och utbildning, kön, medborgarskap och språk,
   2. kommun där den registrerade är folkbokförd,
   3. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress som rör
      a) ombud eller ställföreträdare för den registrerade,
      b) arbetsgivare, utbildningsanstalt eller liknande och kontaktperson,
      c) statlig eller kommunal befattningshavare som i tjänsten tar befattning med den registrerade,
      d) tolk, och
      e) vårdnadshavare, särskilt förordnad vårdnadshavare, förmyndare, god man och familjehemsförälder,
   4. närståendes namn, adress, telefonnummer och relation till den registrerade,
   5. genomförd personutredning och rättspsykiatrisk undersökning, läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., utredning med utlåtande om risk för återfall i brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid och yttrande från socialnämnden enligt 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
   6. en domstols dom eller slutliga beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, ungdomsövervakning eller förvandlingsstraff för böter eller vite och beslut i häktningsfrågor,
   7. domstolens avräkningsunderlag,
   8. brott för vilket den registrerade är skäligen misstänkt,
   9. ansökan om nåd och regeringens beslut i sådana frågor,
   10. annat beslut av regeringen som avser den registrerade och som har betydelse för verkställigheten av påföljd,
   11. ansökan och beslut enligt lagen om omvandling av fängelse på livstid,
   12. dom, beslut eller föreläggande av allmän förvaltningsdomstol eller beslut av en myndighet som avser den registrerade och som har betydelse för verkställigheten av påföljd,
   13. överklagande av en domstols dom eller beslut, regeringens beslut eller en myndighets beslut,
   14. tidpunkt för verkställighetens början, prövotid och övervakningstid,
   15. tidpunkt för frigivning från kriminalvårdsanstalt och återstående strafftid vid villkorlig frigivning,
   16. verkställighet av samhällstjänst och intensivövervakning med elektronisk kontroll,
   17. beslut av myndighet i en annan stat om verkställighet av påföljd som avser den registrerade,
   18. andra uppgifter om verkställighet av påföljd, och
   19. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter eller vite enligt 18 och 21 §§ bötesverkställighetslagen (1979:189).
Förordning (2020:798)

15 a §

  I fråga om personer som är dömda till ungdomsövervakning får utöver de uppgifter som anges i 2 § uppgifter om följande behandlas:
   1. sådant som avses i 3 § 7 och 5 § 10-12, 18 och 22 men som ska avse den som är dömd till ungdomsövervakning i stället för den som är misstänkt,
   2. innehållet i verkställighetsplanen,
   3. sysselsättning,
   4. att den dömde har ålagts kontaktförbud eller tillträdesförbud,
   5. koordinatorns namn, adress och telefonnummer, om Kriminalvården har förordnat en person som inte är tjänsteman vid myndigheten till särskild koordinator enligt 5 § förordningen (2020:792) om verkställighet av ungdomsövervakning. Förordning (2020:798)

15 b §

  I fråga om den som dömts till ungdomsövervakning får Kriminalvården utöver de uppgifter som anges i 2 och 15 a §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 9 § förordningen (2020:792) om verkställighet av ungdomsövervakning. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den dömde. Den får även innehålla uppgifter om andra omständigheter som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2020:798)

15 c §

  Personuppgifter i en sådan journal som avses i 15 b § får inte behandlas längre än tio år efter det att den senaste påföljden avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt får uppgifter om den som dömts till ungdomsövervakning inte behandlas längre än två år efter det att verkställigheten har avslutats.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2020:798)

16 §

  Kriminalvården ska föra ett register (centrala kriminalvårdsregistret) över personer som
   1. är häktade,
   2. har dömts till fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller ungdomsövervakning,
   3. har ålagts förvandlingsstraff för böter eller vite, eller
   4. på grund av en utländsk brottmålsdom har dömts till en sådan påföljd som avses i 2 eller 3 och som ska verkställas i Sverige. Förordning (2020:798)

18 §

  För registrering i det centrala kriminalvårdsregistret ska nedan angivna myndigheter lämna uppgifter till Kriminalvården i följande fall.

Uppgift lämnas av    Uppgift lämnas om
1. Polismyndigheten  Dom eller beslut som avser fängelse, 
      skyddstillsyn, villkorlig dom med 
      föreskrift om samhällstjänst, 
      ungdomsövervakning eller 
      förvandlingsstraff för böter eller 
      vite.
      Överklagande av dom eller slutligt 
      beslut som det har lämnats uppgift 
      om tidigare.
      Beslut under rättegången att vidare 
      verkställighet inte får äga rum 
      beträffande den som har dömts till 
      skyddstillsyn.
      Att dom eller slutligt beslut som 
      uppgift har lämnats om tidigare har 
      fått laga kraft.
      Att påföljd i dom eller slutligt beslut 
      som uppgift har lämnats om tidigare har 
      ändrats till en annan påföljd än 
      fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig 
      dom med föreskrift om samhällstjänst.
      Att fängelse på livstid har omvandlats 
      till fängelse på viss tid enligt lagen 
      (2006:45) om omvandling av fängelse på 
      livstid.
2. Regeringskansliet  Beslut i nådeärenden.
3. Migrationsverket, en migrationsdomstol och
Migrationsöverdomstolen  Beslut om att inhibition av en allmän 
      domstols beslut om utvisning på grund av 
      brott meddelas eller upphävs, att ett 
      tidsbegränsat uppehållstillstånd 
      beviljas en utlänning som har utvisats 
      på grund av brott eller att ett 
      utvisningsbeslut på grund av brott helt 
      eller delvis upphävs.
Förordning (2020:798)

19 §

  Uppgifter i centrala kriminalvårdsregistret ska på begäran lämnas ut till Regeringskansliet, en domstol, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1146)

30 §

  Innan Kriminalvården meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Kriminalvårdens förslag.
Förordning (2020:1146)

Whoops, looks like something went wrong.