Förordning (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1291). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna myndigheter i följande fall.

Uppgift lämnas till  Uppgift lämnas om
1. Totalförsvarets
plikt- och   
prövningsverk    Intagning i eller avgång från
      kriminalvårdsanstalt av svenska 
      medborgare som under kalenderåret 
      fyller 18-47 år.
      Beslut om förlängning av 
      verkställighetstid med minst en 
      månad för intagen om vilken 
      underrättelse har lämnats tidigare.
      Verkställighetens början vid 
      verkställighet utanför anstalt i 
      form av intensivövervakning med 
      elektronisk kontroll och tidpunkt 
      för verkställighetens slut för 
      svenska medborgare som under 
      kalenderåret fyller 18-47 år.
2. Försäkringskassan  Tidpunkt för frihetsberövande på 
      grund av häktning eller hävande av 
      häktningsbeslut.
      Tidpunkt för intagning i eller avgång 
      från kriminalvårdsanstalt eller 
      tidpunkt då verkställighet av 
      fängelsestraff på annat sätt påbörjades 
      och beslutad tidpunkt för avgång från 
      kriminalvårdsanstalt.
      Tidpunkt för påbörjad eller avslutad 
      vårdvistelse eller utökad frigång enligt 
      fängelselagen (2010:610).
      Tidpunkt för avvikelse från 
      kriminalvårdsanstalt eller vårdvistelse 
      utanför anstalt eller utökad frigång 
      enligt fängelselagen och tidpunkt för 
      återupptagande av sådan verkställighet 
      efter avvikelse.
      Tidpunkt för påbörjad eller avslutad 
      vistelse på statens bekostnad i ett sådant 
      familjehem eller hem för vård eller boende 
      som avses i socialtjänstlagen (2001:453) 
      till följd av dom på skyddstillsyn med 
      särskild behandlingsplan.
3. Polismyndigheten  Intagning i eller avgång från 
      kriminalvårdsanstalt eller förflyttning 
      till annan anstalt.
      Verkställighetens början vid 
      verkställighet utanför anstalt i form 
      av intensivövervakning med elektronisk 
      kontroll och tidpunkt för 
      verkställighetens slut och vårdvistelse 
      utanför anstalt, vistelse i halvvägshus 
      eller utökad frigång enligt fängelselagen.
      Verkställighetens början i 
      kriminalvårdsanstalt när den sammanlagda 
      tiden att avtjäna är fängelse i minst ett 
      år.
      Permission eller avgång från 
      kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen 
      kan antas vara av betydelse för 
      myndighetens verksamhet.
4. Säkerhetspolisen  Intagning i eller avgång från 
      kriminalvårdsanstalt och permission 
      eller förflyttning till annan anstalt, 
      om underrättelsen kan antas vara av 
      betydelse för Säkerhetspolisens 
      verksamhet.
      Vårdvistelse utanför anstalt, vistelse 
      i halvvägshus eller utökad frigång enligt 
      fängelselagen, om underrättelsen kan 
      antas vara av betydelse för 
      Säkerhetspolisens verksamhet.
5. Pensionsmyndigheten  Tidpunkt för frihetsberövande på grund 
      av häktning eller hävande av 
      häktningsbeslut.
      Tidpunkt för intagning i eller avgång 
      från kriminalvårdsanstalt eller tidpunkt 
      då verkställighet av fängelsestraff på 
      annat sätt påbörjades och beslutad 
      tidpunkt för avgång från 
      kriminalvårdsanstalt.
      Tidpunkt för påbörjad eller avslutad 
      vårdvistelse eller utökad frigång enligt 
      fängelselagen.
      Tidpunkt för avvikelse från 
      kriminalvårdsanstalt eller vårdvistelse 
      utanför anstalt eller utökad frigång 
      enligt fängelselagen och tidpunkt för 
      återupptagande av sådan verkställighet 
      efter avvikelse.
      Tidpunkt för påbörjad eller avslutad 
      vistelse på statens bekostnad i ett 
      sådant familjehem eller hem för vård 
      eller boende som avses i socialtjänstlagen 
      till följd av dom på skyddstillsyn med 
      särskild behandlingsplan.
Förordning (2020:1291)

4 §

  Kriminalvården får, efter att ha gett berörd myndighet tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten i 1 § och om tiden och sättet för att fullgöra den.

Innan Kriminalvården meddelar föreskrifter ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Kriminalvårdens förslag. Förordning (2020:1147)

Whoops, looks like something went wrong.