Förordning (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten

3 av 21 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1153). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-24


4 a §

  Etikprövningsmyndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Förordning (2019:1153)

12 §

  Vilka regioner som ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten på ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive verksamhetsregion anges i bilaga 3 till denna förordning.

Innan regionerna lämnar förslag ska de samråda med andra regioner i de län som ingår i respektive verksamhetsregions upptagningsområde enligt bilaga 3. Regionerna ska eftersträva en jämn könsfördelning bland de ledamöter som föreslås.
Förordning (2019:1133)

20 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Etikprövningsmyndigheten:

4 § 5 om ledningens ansvar utom i den del som avser föreskrifter, och

5 § om delegering.


Övergångsbestämmelser

2018:1879
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.
   3. Vid tillämpning av 9 § ska den tid som en ledamot redan tjänstgjort som ordförande, ledamot eller ersättare i en regional etikprövningsnämnd räknas in.
   4. De personliga ersättare för andra ledamöter än ordförande och ersättare för ordföranden som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter övergår till att vara ersättare för ledamot under den tid som han eller hon har utsetts för.

Bilaga 1

I denna bilaga anges myndighetens verksamhetsregioner, på vilka orter verksamheten ska bedrivas, hur många avdelningar det ska finnas i varje verksamhetsregion och vilka ansökningar respektive avdelning ska pröva. En avdelning som ska pröva medicinsk forskning ska pröva även forskning som avser farmaci, klinisk psykologi, odontologi och vårdvetenskap.

Verksamhetsregion  Verksamhetsort  Avdelningar
Göteborg     Göteborg  Två avdelningar som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig
          forskning.
Linköping     Linköping  En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning. 
Lund       Lund    Två avdelningar som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning.
Stockholm     Stockholm  Fyra avdelningar som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning. 
Umeå       Umeå    En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning. 
Uppsala     Uppsala    Två avdelningar som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning.
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning. 

Bilaga 2

I denna bilaga anges det antal ersättare som ska utses per verksamhetsregion enligt 10 § denna förordning.

Verksamhetsregion Göteborg Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 15
Antal ersättare som företräder allmänna intressen  
9

Verksamhetsregion Linköping Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 10 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 6

Verksamhetsregion Lund Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 15 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 9

Verksamhetsregion Stockholm Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 25 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 15

Verksamhetsregion Umeå Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 10 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 6

Verksamhetsregion Uppsala Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 15 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 9

Bilaga 3

I denna bilaga anges vilka universitet och regioner som ska lämna förslag på ledamöter och ersättare enligt 11 och 12 §§ denna förordning. Vidare anges vilka lärosäten, regioner och, i förekommande fall, vilken kommun som samråd ska ske med vid nominering av ledamöter och ersättare enligt 11 och 12 §§.

Verksamhetsregion  Universitet som   Universitet och 
      ska lämna förslag  högskolor som 
            universitet ska 
            samråda med
Göteborg    Göteborgs universitet  Högskolan i Borås
            Högskolan i Skövde
            Högskolan Väst
Linköping    Linköpings universitet  Linnéuniversitetet
Lund      Lunds universitet  Malmö universitet
            Blekinge tekniska 
            högskola
            Högskolan i Halmstad
            Högskolan Kristianstad
Stockholm    Karolinska institutet  Stockholms universitet 
            Kungl. Tekniska 
            högskolan
            Försvarshögskolan
            Gymnastik- och 
            idrottshögskolan 
            Konstfack
            Kungl. Konsthögskolan 
            Kungl. Musikhögskolan 
            i Stockholm 
            Stockholms konstnärliga 
            högskola
            Södertörns högskola
Umeå      Umeå universitet  Luleå tekniska 
            universitet
            Mittuniversitetet
Uppsala      Uppsala universitet  Karlstads universitet
            Örebro universitet
            Högskolan Dalarna
            Högskolan i Gävle 
            Mälardalens högskola
            Sveriges 
            lantbruksuniversitet
Verksamhetsregion  Regioner som ska   Regioner som 
      lämna förslag    regionen ska 
            samråda med
Göteborg    Regionen i Västra 
      Götalands län  
Linköping    Regionen i     Regionen i
      Östergötlands län  Jönköpings län
            Regionen i 
            Kalmar län
            Gotlands kommun
Lund      Regionen i     Regionen i 
      Skåne län    Blekinge län
            Regionen 
            Hallands län
Stockholm    Regionen i     Regionen i 
      Stockholms län    Södermanlands län
Umeå      Regionen i     Regionen i
      Västerbottens län  Västernorrlands län
            Regionen i 
            Jämtlands län 
            Regionen i 
            Norrbottens län
Uppsala      Regionen i     Regionen i
      Uppsala län    Värmlands län           
            Regionen i 
            Örebro län
            Regionen i 
            Västmanlands län
            Regionen i 
            Dalarnas län
            Regionen i 
            Gävleborgs län
Förordning (2019:1133)