Förordning (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

1 av 22 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1240). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-09


22 §

  Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning, ska Datainspektionen ges tillfälle att yttra sig i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.


Övergångsbestämmelser

2018:1942
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom förordningen upphävs polisdataförordningen (2010:1155).
   3. Har upphävts genom förordning (2019:1240)