Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

3 av 35 paragrafer (9 %) har ändrats i lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1159). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


3 kap. 5 a §

   Träder i kraft 2022-01-01
Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats enligt artikel 48d i EU-förordningen ska kunna genomföras.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avlägsnande. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den som kontrollen ska genomföras hos.
Lag (2020:1159)

3 kap. 10 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Beslut om sanktionsavgifter eller viten enligt EU- förordningen får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. Lag (2020:1159)

4 kap. 1 §

  Finansinspektionen ska ingripa mot
   1. en administratör som har auktoriserats eller registrerats enligt artikel 34 i EU-förordningen och som har åsidosatt sina skyldigheter enligt
      a) någon av artiklarna 4-15, 19a, 19b, 21.1, 23.2, 23.11, 24.3, 25.2, 25.7, 26.2, 26.3, 27 och 28.1 i förordningen, eller
      b) en delegerad akt som Europeiska kommissionen har antagit enligt artikel 19c i förordningen,
   2. en rapportör under tillsyn som har åsidosatt sina skyldigheter enligt någon av artiklarna 16, 23.3 och 23.10 i EU-förordningen,
   3. en enhet under tillsyn som har använt ett referensvärde
      a) utan att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 28.2 i EU-förordningen, eller
      b) i strid med artikel 29.1,
   4. den som har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 29.2 i EU-förordningen,
   5. en administratör eller en enhet under tillsyn som inte följt ett föreläggande enligt artikel 21.3, 23.5 eller 23.6 i EU-förordningen,
   6. en sådan administratör som avses i 1 eller en enhet under tillsyn som inte har följt ett föreläggande enligt 3 kap. 1 eller 2 § eller som inte har gett tillträde till verksamhetslokaler enligt 3 kap. 5 §, och
   7. den som driver verksamhet som administratör utan att ha fått auktorisation eller registrerats enligt artikel 34 i EU-förordningen. Lag (2020:1159)