Mediestödsförordning (2018:2053)

12 av 35 paragrafer (34 %) har ändrats i mediestödsförordning (2018:2053) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:277). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till juridiska personer som ger ut allmänna nyhetsmedier (mediestöd). Mediestöd lämnas för redaktionell verksamhet (redaktionsstöd), lokal journalistik samt innovation och utveckling.

Mediestöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:742)

3 a §

   Träder i kraft 2021-04-14
Upphör att gälla 2022-01-01 genom förordning (2021:277)

4 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som
   1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet,
   2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll,
   3. är allmänt tillgängliga,
   4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
   5. har en ansvarig utgivare,
   6. följer god medieetisk sed,
   7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med funktionsnedsättning,
   8. är riktade till en svensk målgrupp,
   9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), och
   10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Vid bedömning av om förutsättningen i första stycket 7 uppfylls ska den tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska förutsättningar beaktas.
Förordning (2021:277)

9 a §

  Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Stöd får dock inte lämnas till allmänna nyhetsmedier som får driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524).

Redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet. Förordning (2020:743)

9 b §

  Redaktionsstöd ska fördelas mellan de sökande som uppfyller förutsättningarna för stöd. Förordning (2020:742)

9 c §

  Storleken på redaktionsstöd ska fastställas utifrån de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet.

Redaktionsstöd får lämnas med högst
   1. 2 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till högst 4 999 999 kronor,
   2. 4 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 5 000 000 kronor och högst 9 999 999 kronor,
   3. 10 000 000 kronor, men inte överstiga 60 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 10 000 000 kronor och högst 24 999 999 kronor,
   4. 15 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 25 000 000 kronor och högst 39 999 999 kronor, och
   5. 25 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 40 000 000 kronor. Förordning (2020:742)

9 d §

  Har upphävts genom förordning (2020:743)

11 §

  Storleken på stöd enligt 10 § ska fastställas utifrån omfattningen av det allmänna nyhetsmediets journalistiska verksamhet i området. Stöd får uppgå till högst två miljoner kronor per område och kalenderår och får beviljas för en insats under högst tre år.

Stöd för lokal journalistik kan delas mellan två eller flera allmänna nyhetsmedier om en sådan fördelning bedöms bäst främja den journalistiska bevakningen av området. Förordning (2020:1102)

12 §

  Stöd enligt 10 § får endast användas för kostnader som är direkt förknippade med den journalistiska verksamhet som det allmänna nyhetsmediet bedriver i området.

För ett allmänt nyhetsmedium som får driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524) gäller att mediet kan beviljas stöd för lokal journalistik högst med ett belopp som tillsammans med beviljat driftsstöd inte överstiger
   1. 40 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen, om mediet är en hög- eller medelfrekvent dagstidning, eller
   2. 75 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigade tidningen, om mediet är en lågfrekvent dagstidning.

För ett allmänt nyhetsmedium som får redaktionsstöd enligt 9 a § gäller att mediet kan beviljas stöd för lokal journalistik högst med ett belopp som tillsammans med beviljat redaktionsstöd inte överstiger
   1. 75 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till högst 19 999 999 kronor,
   2. 60 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till minst 20 000 000 kronor och högst 49 999 999 kronor, och
   3. 40 procent av rörelsekostnaderna som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet, om rörelsekostnaderna uppgår till minst 50 000 000 kronor. Förordning (2020:743)

16 §

  Mediestöd får inte beviljas till allmänna nyhetsmedier som ges ut av staten, en kommun eller en region eller av verksamhet som finansieras genom lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Mediestöd får inte beviljas en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
Förordning (2019:1135)

20 §

  Mediestödsnämnden ska vid sin fördelning av stöd enligt denna förordning särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning stödet kan förväntas bidra till att syftet med mediestödet enligt 2 § uppfylls. Förordning (2020:742)

26 §

  Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. definitionen av allmänt nyhetsmedium som avses i 3 §,
   2. förutsättningar för mediestöd som avses i 4 §,
   3. mediestöd till nyetablerade allmänna nyhetsmedier som avses i 5 §,
   4. stöd för lokal journalistik i vissa fall som avses i 6 §,
   5. mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna som avses i 7 §,
   6. redaktionsstöd enligt 9 a-9 c §§,
   7. stöd för lokal journalistik enligt 10-12 §§, och
   8. prioritet enligt 20 §.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2020:743)