Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

4 av 41 paragrafer (10 %) har ändrats i lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:152). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 kap. 4 §

  Artiklarna 33 och 34 i EU:s dataskyddsförordning tillämpas inte i fråga om personuppgiftsincidenter som ska rapporteras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.
Lag (2018:1248)

4 kap. 3 §

  Personuppgifter som behandlas enbart för forskningsändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. Lag (2018:2002)

7 kap. 5 §

  Andra beslut enligt EU:s dataskyddsförordning eller denna lag än de som avses i 2-4 §§ får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2018:218
   1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
   2. Genom lagen upphävs personuppgiftslagen (1998:204).
   3. I stället för vad som sägs i 1 kap. 2 § ska den upphävda lagen fortsätta att gälla i sådan verksamhet hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt som inte omfattas av unionsrätten. Lag (2020:152)