Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd

5 av 44 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1189). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


4 §

  En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb får göras
   1. för den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
   2. för den som har fyllt 20 år, som deltar i jobbgarantin för ungdomar och som har gjort det i sammanlagt minst 200 dagar som det kan lämnas ersättning för, och
   3. för den som är nyanländ invandrare och uppfyller förutsättningarna i 5 §. Förordning (2018:530)

10 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Särskilt anställningsstöd får beslutas för längst 12 månader i taget. Särskilt anställningsstöd får beslutas för ytterligare tid men den sammanlagda stödtiden får inte överstiga 24 månader.

En förutsättning för att besluta om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb när stödet har varat i minst 12 månader är att den enskilde bedöms ha behov av en längre tid i den anställning som pågår vid beslutstillfället för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förordning (2020:225)

11 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Om en enskild varit anställd med särskilt anställningsstöd under kortare tid än 12 månader, om stödet avsåg introduktionsjobb, eller 24 månader om stödet avsåg extratjänst, får ett nytt beslut om särskilt anställningsstöd fattas utan att den enskilde behöver återkvalificera sig för en ny anvisning enligt 6 eller 9 §. Vid tillämpning av bestämmelsen om den maximala tiden med särskilt anställningsstöd i 10 § inräknas då den tid med särskilt anställningsstöd som den enskilde har haft enligt tidigare beslut. Förordning (2020:225)

41 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 40 § om omprövning av beslut om avräkning enligt 39 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:530)

42 §

  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2018:42
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd.
   3. För särskilt anställningsstöd som har beslutats före ikraftträdandet gäller den upphävda förordningen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar, med undantag för möjligheten att besluta om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd enligt 4 § andra stycket, 8, 11, 28 och 29 §§ i den upphävda förordningen.
   4. Den som hade kunnat vara aktuell för beslut om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd enligt 4 § andra stycket eller 28 och 29 §§ i den nu upphävda förordningen, kan komma i fråga för beslut om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb med stöd av 10 och 11 §§. Detsamma gäller den som vid ikraftträdandet är anvisad till särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom välfärdssektorn med stöd av bestämmelser som upphävts sedan tidigare, om anvisningen pågått kortare tid än sammanlagt 24 månader. Vid tillämpning av bestämmelsen om den maximala tiden med särskilt anställningsstöd i 10 § inräknas den tid med särskilt anställningsstöd som har pågått enligt den nu upphävda förordningen eller enligt bestämmelser om särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom välfärdssektorn som upphävts sedan tidigare.
   5. Den som hade kunnat vara aktuell för beslut om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd enligt 8 och 11 §§ i den upphävda förordningen, kan komma i fråga för beslut om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst med stöd av 10 och 11 §§. Vid tillämpning av bestämmelsen om den maximala tiden med särskilt anställningsstöd i 10 § inräknas den tid med särskilt anställningsstöd som har pågått enligt den upphävda förordningen.
   6. Den som haft särskilt anställningsstöd enligt den upphävda förordningen under så lång tid att han eller hon inte kan komma i fråga för beslut om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd med stöd av 10 och 11 §§ måste, för att kunna få en ny anvisning till särskilt anställningsstöd, uppfylla återkvalificeringskraven i 6 § om den nya anvisningen avser introduktionsjobb eller återkvalificeringskraven i 9 § om den nya anvisningen avser extratjänst.
   7. Vid tillämpning av 5 och 8 §§ ska en nyanländ som har en etableringsplan eller som under de senaste 12 månaderna har avslutat en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, jämställas med en nyanländ som är anvisad till eller någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2020:225
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
Förordning (2020:1189)