Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd

4 av 44 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:225). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-01


4 §

  En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb får göras
   1. för den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
   2. för den som har fyllt 20 år, som deltar i jobbgarantin för ungdomar och som har gjort det i sammanlagt minst 200 dagar som det kan lämnas ersättning för, och
   3. för den som är nyanländ invandrare och uppfyller förutsättningarna i 5 §. Förordning (2018:530)

10 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Särskilt anställningsstöd får beslutas för längst 12 månader i taget. Särskilt anställningsstöd får beslutas för ytterligare tid men den sammanlagda stödtiden får inte överstiga 24 månader.

En förutsättning för att besluta om ytterligare tid med särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb när stödet har varat i minst 12 månader är att den enskilde bedöms ha behov av en längre tid i den anställning som pågår vid beslutstillfället för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förordning (2020:225)

11 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om en enskild varit anställd med särskilt anställningsstöd under kortare tid än 12 månader, om stödet avsåg introduktionsjobb, eller 24 månader om stödet avsåg extratjänst, får ett nytt beslut om särskilt anställningsstöd fattas utan att den enskilde behöver återkvalificera sig för en ny anvisning enligt 6 eller 9 §. Vid tillämpning av bestämmelsen om den maximala tiden med särskilt anställningsstöd i 10 § inräknas då den tid med särskilt anställningsstöd som den enskilde har haft enligt tidigare beslut. Förordning (2020:225)

41 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 40 § om omprövning av beslut om avräkning enligt 39 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:530)