Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb

8 av 51 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:72). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


10 §

   Träder i kraft 2022-01-01
När stöd har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas för enligt 11-15 §§, får stöd lämnas på nytt om den arbetssökande åter uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb.

Trots det som sägs i första stycket är det inte möjligt att på nytt lämna stöd för nystartsjobb enligt 6 § när det är fråga om en nyanländ invandrare som tidigare uppfyllt förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 6 §, om stöd har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas.
Förordning (2021:72)

15 a §

   Träder i kraft 2021-03-01
Upphör att gälla 2022-01-01 genom förordning (2021:72)

16 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Det stöd som ska lämnas enligt 11-15 §§ bestäms genom att man fastställer de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Endast kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön ska ligga till grund när man fastställer arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Stöd lämnas med en, två eller två och en halv gånger det belopp som fastställts. Förordning (2021:72)

18 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Om en anställning pågått kortare tid än den längsta tid som stöd får lämnas för enligt 11-15 §§, får stöd för nystartsjobb lämnas till en arbets-givare som anställer den arbetssökande under den återstående tid som stöd får lämnas för. Detta gäller under förutsättning att den första anställningen upphört på grund av förhållanden som beror på arbetsgivaren. Förordning (2021:72)

21 §

  Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren intygar att
   1. lön följer av kollektivavtal eller är likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen, och
   2. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som stödet betalas ut.

Om Arbetsförmedlingen har kännedom om att det som arbetsgivaren intygar enligt första stycket är felaktigt får stöd inte beviljas för en anställning hos arbetsgivaren.
Förordning (2019:513)

26 §

  En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna förordning ska innehålla uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser och den lön som gäller för anställningen samt de övriga uppgifter som behövs för att Arbetsförmedlingen ska kunna pröva ansökan. Förordning (2019:513)

28 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid som anställningen avses pågå med den tidsmässiga begränsning som följer av 11-15 §§, dock för högst 12 månader i taget. Inför ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb ska arbetsgivaren lämna in en ny ansökan. Förordning (2021:72)

40 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än följande beslut får dock inte överklagas:
   1. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om stöd för nystartsjobb enligt 3-24 §§,
   2. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om förlorad rätt till stödbeloppet enligt 30 § första stycket, och
   3. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om avräkning enligt 38 §. Förordning (2018:531)

Whoops, looks like something went wrong.