Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

3 av 15 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:633). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-06


3 §

  Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn tas till den allmänna kostnadsutvecklingen.

Huvudmannen får dock minska kostnaderna om det finns särskilda skäl på grund av avsevärt förändrade förutsättningar för bidragsåret i förhållande till jämförelseåren.

För huvudmän som inte har bedrivit någon verksamhet under minst tre år före bidragsåret ska jämförelsen i stället avse genomsnittet under den period huvudmannen bedrivit verksamhet. Förordning (2018:633)

8 a §

  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk vid bidragsårets slut redovisa huvudmannens egna kostnader för personal i förskoleklassen och för undervisning och elevhälsa i grundskolan, utöver statsbidrag, för bidragsåret samt de tre föregående åren. Förordning (2018:633)

9 §

  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk
   1. vid bidragsårets slut redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och
   2. lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Bidragsmottagare är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som beslutas av den myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Förordning (2018:633)