Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

8 av 15 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:536). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-02


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:536)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2019:1286)

4 §

  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för varje huvudman för förskoleklass eller grundskola. Huvudmännen ska kunna använda medel som de tilldelas enligt bidragsramen för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grund- skolan och fritidshemmet.

Bidragsramen ska bestämmas proportionellt utifrån huvudmannens indexvärde och elevantalet i aktuella skolformer hos huvudmannen. Grunden för indexvärdet ska vara ett av Statistiska centralbyrån beräknat socioekonomiskt index som omfattar alla huvudmän för förskoleklass eller grundskola.

Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller, om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår före bidragsåret, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om huvudmannen inte har haft några elever under läsåret närmast före bidragsåret, ska dock ingen bidragsram beslutas. Förordning (2020:536)

6 §

  En huvudman som ansöker om statsbidrag ska ha upprättat en plan med redogörelse för de insatser enligt 1 § som huvudmannen planerar. Berörda fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas.

Planen ska ges in till Statens skolverk. Skolverket ska utifrån en risk- och väsentlighetsanalys granska ett urval av planerna. Förordning (2019:1286)

8 a §

  Har upphävts genom förordning (2019:1286)

9 §

  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk
   1. vid bidragsårets slut redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och
   2. lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Bidragsmottagare är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som beslutas av den myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Förordning (2018:633)

10 §

  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §.

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. Förordning (2019:1286)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2019:1286)