Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester

3 av 18 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1091). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


3 §

  Bidrag får inte ges för åtgärder som
   1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning, eller
   2. har påbörjats innan beslut om bidrag har fattats.
Förordning (2020:1091)

6 §

  Ansökan om bidrag ska göras skriftligt till Naturvårdsverket på det sätt som myndigheten anvisar och innehålla
   1. uppgifter om sökanden och kontaktperson för sökanden,
   2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
   3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som bidrag söks för,
   4. en uppskattning av hur mycket utsläppen av läkemedelsrester och andra skadliga ämnen från avloppsreningsverk till vattenmiljön kan förväntas minska på grund av åtgärden,
   5. uppgifter om den berörda vattenmiljöns känslighet och status,
   6. uppgifter om den utvärdering av åtgärderna som sökanden planerar och om hur kravet på spridning av relevant kunskap kan uppfyllas, och
   7. en upplysning om andra bidrag som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma bidragsberättigande kostnader. Förordning (2020:1091)

18 §

  Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2018:495
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före utgången av 2022.
Förordning (2020:1091)