Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)

18 av 69 paragrafer (26 %) har ändrats i säkerhetsskyddsförordning (2018:658) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:94). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 kap. 2 §

  För Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna gäller endast 1 kap. 1-3 §§, 2 kap. 1-6 §§, 3 kap., 4 kap. och 5 kap. 3 och 5 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1, 3 och 4 §§, 2 kap. 6 § första stycket och 2 kap. 6 § andra stycket 1, 3 kap. 1, 3 och 10 §§, 5 kap. och 6 kap. denna förordning.

För sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommittéförordningen (1998:1474) gäller endast 2 kap. 5 §, 3 kap. och 4 kap. säkerhetsskyddslagen samt 5 kap. och 6 kap. denna förordning. Förordning (2020:379)

1 kap. 3 §

  Det som föreskrivs i denna förordning om myndigheter gäller också vid säkerhetskänslig verksamhet i kommuner och regioner om inte något annat sägs. Förordning (2019:1179)

2 kap. 6 §

  En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska vidta de åtgärder som anges i andra stycket, om
   1. leverantören kan få tillgång till eller möjlighet att förvara säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre utanför myndighetens lokaler, eller
   2. leverantören kan få tillgång till säkerhetskänsliga informationssystem utanför myndighetens lokaler och obehörig åtkomst till systemen kan medföra allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

En statlig myndighet som avser att genomföra en sådan upphandling ska innan förfarandet inleds
   1. genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning identifiera och dokumentera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänsliga informationssystem som leverantören kan få del av och som kräver säkerhetsskydd, och
   2. samråda med den myndighet som enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 utövar tillsyn över den aktuella verksamheten.

Tillsynsmyndigheten får förelägga myndigheten att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Om ett föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att myndigheten inte får genomföra upphandlingen.
Förordning (2019:82)

2 kap. 8 §

  Den nationella industrisäkerhetsmyndigheten får ingå ett säkerhetsskyddsavtal med en leverantör, om det är nödvändigt för att leverantören ska kunna delta i ett internationellt samarbete och det behövs för att utfärda säkerhetsintyg enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhets- skyddsavtalet ska anmälas till Säkerhetspolisen.
Förordning (2019:82)

2 kap. 9 §

  Försvarsmakten är samrådsmyndighet enligt 2 kap. 9 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) för Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet samt enskilda överlåtare inom området för försvarsmateriel.

Säkerhetspolisen är samrådsmyndighet enligt 2 kap. 9 § säkerhetsskyddslagen för övriga överlåtare.
Förordning (2020:1008)

2 kap. 9 a §

  Samrådsmyndigheterna ska samverka med varandra i syfte att åstadkomma en effektiv och enhetlig hantering av samrådsärenden.

Vid behov ska samrådsmyndigheterna även samverka med myndigheterna som anges i 7 kap. 1 § 3-6 och Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2020:1008)

2 kap. 9 b §

  Skyldigheten att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt att samråda enligt 2 kap. 7 § första stycket samt 8 och 9 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller inte överlåtelser
   1. som för att genomföras kräver tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel eller lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
   2. mellan två myndigheter som anges i 7 kap. 1 § 1 eller vid samverkan på försvarsunderrättelseområdet, eller
   3. av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare som kräver ett medgivande enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Förordning (2020:1008)

2 kap. 9 c §

  Samrådsmyndigheterna får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och av denna förordning i fråga om särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning och samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom.

Samrådsmyndigheterna ska ge varandra och myndigheterna som anges i 7 kap. 1 § 3-6 tillfälle att yttra sig innan föreskrifter meddelas. Förordning (2020:1008)

3 kap. 1 §

  Innan ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet tas i drift ska verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning ta ställning till vilka säkerhetskrav i systemet som är motiverade och se till att säkerhetsskyddet utformas så att dessa krav tillgodoses. Säkerhetsskyddsbedömningen ska dokumenteras. Förordning (2019:82)

3 kap. 9 §

  Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation ska omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande som Sverige har ingått med den andra staten eller organisationen, om det inte finns särskilda skäl för att sådana uppgifter ändå kan lämnas.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk leverantör om inte Sverige har ingått ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande med den andra staten och leverantören har godkänts genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstiftning. Förordning (2019:82)

5 kap. 6 §

  Regeringen beslutar om placering i säkerhetsklass om inget annat anges i 8-11 §§. Förordning (2020:379)

5 kap. 7 §

  Om en kommun, en region eller en sådan myndighet som anges i 8 eller 11 §§ bedömer att det finns behov av att placera en anställning eller annat deltagande i säkerhetsklass 1, ska kommunen, regionen eller myndigheten begära att regeringen beslutar om en sådan placering. Detsamma gäller för de verksamhetsutövare som anges i 9 §. Förordning (2019:1179)

5 kap. 8 §

  Kommuner, regioner och de myndigheter som anges i bilagan till denna förordning beslutar om
   1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande i den egna verksamheten, och
   2. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller uppdrag hos en leverantör som de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) med.

Kommuner och regioner beslutar även om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande hos enskilda verksamhetsutövare som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Förordning (2019:1179)

5 kap. 10 §

  Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 när det gäller
   1. sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommittéförordningen (1998:1474),
   2. övriga anställningar, uppdrag eller annat deltagande i verksamhet som regeringen beslutar om, och
   3. uppdrag som styrelseledamot i bolag med statligt ägande där staten nominerar samtliga styrelseledamöter.

I fråga om ordinarie domare i en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol och Arbetsdomstolen och hyresråd i en hyres- och arrendenämnd beslutar Regeringskansliet om placering i säkerhetsklass 2 och 3 endast när det gäller anställningar som chef för en sådan domstol eller nämnd.
Förordning (2021:94)

5 kap. 15 §

  Säkerhetspolisen ska utföra en registerkontroll efter ansökan från den som beslutat om placering i säkerhetsklass eller från en sådan verksamhetsutövare som avses i 9 § eller från den som i annat fall beslutat om registerkontroll.

När regeringen beslutat om placering i säkerhetsklass ska, om inte något annat anges i beslutet, kontrollen utföras efter ansökan från den som beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3.

När det gäller sådana anställningar som anges i 25 § första och andra styckena förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ska kontrollen utföras efter ansökan från Försvarsmakten.

När det gäller sådana anställningar som ordinarie domare och hyresråd som anges i 3 kap. 4 a § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska kontrollen utföras efter ansökan från Domarnämnden. Förordning (2021:94)

7 kap. 1 §

  Tillsyn över säkerhetsskyddet ska utövas av
   1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvarshögskolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet,
   2. Säkerhetspolisen när det gäller övriga myndigheter, utom Justitiekanslern, samt kommuner och regioner,
   3. Affärsverket svenska kraftnät när det gäller enskilda verksamhetsutövare som bedriver elförsörjningsverksamhet,
   4. Transportstyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som bedriver flygtrafiktjänst för civil luftfart, flygtrafikledningstjänst för militär luftfart och verksamhet som är av betydelse inom luftfartsskydd, sjöfarts- skydd eller hamnskydd,
   5. Post- och telestyrelsen när det gäller enskilda verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som avser elektronisk kommunikation och posttjänst, och
   6. länsstyrelserna när det gäller enskilda verksamhetsutövare som bedriver andra säkerhetskänsliga verksamheter än sådana som anges i 3-5.

De myndigheter som anges i första stycket får inom sitt tillsynsområde utöva tillsyn över säkerhetsskyddet hos leverantörer som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Sådan tillsyn får också utövas över underleverantörer som leverantören har anlitat inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet.
Förordning (2019:1179)

7 kap. 3 §

  Om det vid tillsynen över säkerhetsskyddet konstateras allvarliga brister som trots påpekanden inte rättas till, ska Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten anmäla förhållandet till regeringen. Det gäller dock inte brister hos sådana leverantörer där villkoren för säkerhetsskyddet angetts i ett säkerhetsskyddsavtal.

Om sådana brister i säkerhetsskyddet som anges i första stycket konstaterats av någon av de myndigheter som enligt 7 kap. 1 § första stycket 3-6 utövar tillsyn, ska myndigheten informera Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.
Förordning (2019:82)

7 kap. 12 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2018:658
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
   2. Förordningen tillämpas inte på sådana internationella åtaganden om säkerhetsskydd som anges i 6 kap. 1 § och som ingåtts före ikraftträdandet.
   3. Bestämmelsen i 3 kap. 7 § tillämpas inte på handlingar som är arkiverade vid ikraftträdandet. I fråga om andra handlingar som har märkts enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska 3 kap. 7 § tillämpas från och med den 1 januari 2022.
   4. Genom förordningen upphävs säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
   5. Ett beslut om registerkontroll enligt 26 eller 27 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska, om inte annat beslutas, motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt 3 kap. 8 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), dock längst till dess att ett beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt den lagen. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024.
   6. /Upphör att gälla U:2021-04-15/ Bestämmelsen i 3 kap. 9 § om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till en utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller utländsk leverantör behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2022. Förordning (2019:82)

Whoops, looks like something went wrong.