Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg

5 av 23 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:215). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

   Träder i kraft 2021-04-01
För att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg får Trafikverket, om det finns medel för ändamålet och i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, ge miljökompensation för godstransporter som utförs på järnväg i Sverige.

Miljökompensation får dock inte ges för transporter av järnmalm. Förordning (2021:215)

7 §

   Träder i kraft 2021-04-01
För att syftet med miljökompensation enligt 1 § ska uppnås, ska beviljad kompensation avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensation inte hade beviljats. Förordning (2021:215)

8 §

   Träder i kraft 2021-04-01
En ansökan om miljökompensation ska ges in till Trafikverket, som prövar ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter som Trafikverket bestämmer. Den som undertecknar ansökan ska försäkra att de uppgifter som lämnas är riktiga.
Förordning (2021:215)

9 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Ansökan om miljökompensation ska ha kommit in till Trafikverket senast den 30 april, 15 augusti, 31 oktober och 31 januari och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet.

En ansökan som lämnas in för sent får prövas om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in i tid och det finns synnerliga skäl. Förordning (2021:215)

15 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Trafikverket ska vid två tillfällen, före utgången av 2023 och före utgången av 2026, följa upp att syftet med miljökompensationen tillgodoses.

Den som beviljats miljökompensation är skyldig att på begäran av Trafikverket lämna de uppgifter som behövs för uppföljningen. Förordning (2021:215)