Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

5 av 15 paragrafer (33 %) har ändrats i lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:989). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-07


2 §

  Regionerna ansvarar för att försäkringsmedicinska utredningar kan tillhandahållas på begäran av Försäkringskassan.

Det som sägs om regioner gäller även en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:989)

3 §

  En regions ansvar enligt 2 § avser försäkrade som är bosatta inom regionen. Detsamma gäller i fråga om försäkrade som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande vistas inom regionen.

Regionens ansvar omfattar även den som, utan att vara bosatt inom regionen, är försäkrad i Sverige enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande inom regionens område. Lag (2019:989)

4 §

  En region får sluta avtal med en annan region eller någon annan om att i egenskap av vårdgivare utföra de uppgifter som regionen ansvarar för enligt denna lag. Ett sådant avtal ska ange de villkor som gäller för överlämnandet och utförandet av uppgifterna. Lag (2019:989)

5 §

  Regionen ska informera Försäkringskassan om vilken eller vilka vårdgivare som ska utföra de försäkringsmedicinska utredningar som regionen ansvarar för. Lag (2019:989)

15 §

  En region har rätt till ersättning från staten för kostnader för försäkringsmedicinska utredningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om ersättning för kostnader som en region har med anledning av skyldigheter enligt denna lag. Lag (2019:989)