Förordning (2018:759) om ekonomiska föreningar

9 av 71 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2018:759) om ekonomiska föreningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:75). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


2 kap. 30 §

  Ett särskilt företagsnamn för en ekonomisk förening enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar kan anmälas för registrering i samband med anmälan om föreningens registrering eller vid ett senare tillfälle. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att uppgifterna stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat.
Förordning (2018:1851)

3 kap. 14 §

  När en förening registreras ska Bolagsverket föra in uppgifter i föreningsregistret om
   1. föreningens organisationsnummer,
   2. de uppgifter som avses i 3 kap. 1 § 1-3, 6 och 8 och 7 kap. 44 § första stycket 2 och 3 och andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar avseende ekonomiska föreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, 9 kap. 5 § 1-3, 9 och 11 bostadsrättslagen (1991:614) avseende bostadsrättsföreningar och 4 § 1-3, 7 och 9 lagen (1975:417) om sambruksföreningar avseende sambruksföreningar,
   3. tiden för ordinarie föreningsstämma, om den anges i stadgarna,
   4. föreningens särskilda företagsnamn, om styrelsen har antagit ett sådant,
   5. lydelsen av föreningens företagsnamn på främmande språk, om lydelsen anges i stadgarna,
   6. föreningens postadress,
   7. att föreningen ska ha euro som redovisningsvaluta, om detta är fallet, och
   8. dagen för föreningens tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, om föreningen har ett sådant tillstånd. Förordning (2018:1851)

3 kap. 22 §

  Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är upplöst får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp om det har gått mer än fem år sedan det har registrerats att föreningen är upplöst.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 8 § andra stycket får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp. Förordning (2018:1851)

3 kap. 23 §

  I en kungörelse enligt 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska föreningens företagsnamn och organisationsnummer och styrelsens säte eller, om föreningen är i likvidation, den tingsrätt under vilken föreningen hör anges. Förordning (2018:1851)

4 kap. 1 §

  I ärenden som rör registrering i föreningsregistret ska avgifter betalas med följande belopp:
   1. vid en anmälan för registrering av en nybildad förening, 1 600 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 300 kronor,
   2. vid en anmälan av en ändring av ett företagsnamn eller av ett särskilt företagsnamn eller av ett företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,
   3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 16 kap. 12 eller 37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 900 kronor,
   4. vid en anmälan om fusion enligt 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 100 kronor,
   5. vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar om att föreningsstämman har beslutat om likvidation, 1 100 kronor,
   6. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firma- tecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor, och
   7. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska göras, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 800 kronor.

Avgifterna avser handläggning, prövning, registrering och, i förekommande fall, kungörande. Förordning (2019:75)

4 kap. 2 §

  Om en anmälan avser registrering eller registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § första stycket 2 betalas för varje sådant företagsnamn. Förordning (2018:2065)

4 kap. 3 §

  Om en anmälan avser registrering av en fusionsplan med fler än en överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag ska, utöver avgiften enligt 1 § första stycket 3, en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.
Förordning (2018:2065)

4 kap. 6 §

  Någon avgift ska inte betalas för en registrering av
   1. en ändrad postadress,
   2. sådana förhållanden som en likvidator ska anmäla,
   3. en anmälan från en domstol eller en konkursförvaltare, eller
   4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 16 kap. 43 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Någon avgift ska inte heller betalas för registrering av ett beslut enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar, för ett borttagande enligt 18 kap. 8 § andra stycket första meningen i den lagen eller för registrering av ett beslut att avregistrera ett företagsnamn efter en dom om hävning av en registrering av ett företagsnamn. Förordning (2018:1851)

4 kap. 7 §

  För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska en avgift betalas i följande fall och med följande belopp:
   1. undantag från bosättningskraven för ställföreträdare (7 kap. 8, 30 och 38 §§ ), 475 kronor,
   2. ersättare för styrelseledamot (7 kap. 16 § ), 1 400 kronor,
   3. undantag från bosättningskravet för revisor (8 kap. 11 § ), 1 200 kronor,
   4. medgivande att en sammanslutning eller ett revisionsorgan får vara revisor (8 kap. 22 § ), 1 200 kronor,
   5. undantag från kravet att anlita en auktoriserad revisor (8 kap. 14 och 15 §§ ), 685 kronor,
   6. tillstånd till minskning av reservfonden (15 kap. 4 § ), 900 kronor,
   7. tillstånd att verkställa en fusionsplan (16 kap. 18 § ), 900 kronor,
   8. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor, och
   9. förenklad avveckling (18 kap. 1 § ), 1 500 kronor.

För handläggning och prövning av ett ärende om att tillgångar av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (17 kap. 41 § ) ska en avgift om 740 kronor betalas.

Om en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan avser fler än en överlåtande förening eller fler än ett överlåtande dotteraktiebolag ska, utöver avgiften enligt första stycket 7, en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag. Förordning (2019:75)