Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:604). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


2 §

  Med avfallsförbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning
   1. som är avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av alstrad energi,
   2. där förbränning av avfall sker på ett sådant sätt att det huvudsakliga ändamålet med anläggningen inte kan anses vara produktion av energi eller material,
   3. där mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från förbränning av farligt avfall, eller
   4. där det förbränns annat kommunalt avfall än avfall som omfattas av någon av avfallstyperna i underkapitel 20 01 och är källsorterat eller i underkapitel 20 02, enligt bilagan till kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen enligt kommissionens beslut 2014/955/EU. Lag (2020:604)

5 a §

  Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken. Lag (2020:604)