Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:997). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Statliga myndigheter och en kommun eller en region får ingå serviceavtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga förvaltningsärenden, med de begränsningar som anges i denna lag eller i förordning.

Den statliga myndighet som regeringen bestämmer ska ingå avtal om att för andra myndigheters räkning utföra uppgifter enligt första stycket. Lag (2019:997)

3 §

  Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning och som en kommun eller en region ansvarar för får inte omfattas av ett serviceavtal.

Ett serviceavtal med en kommun eller en region får trots detta omfatta att
   1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 § skollagen (2010:800), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för barn och elever i förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma lag,
   2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,
   3. enligt kommunala föreskrifter ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, eller
   4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Lag (2019:997)

Whoops, looks like something went wrong.