Vägtrafikdataförordning (2019:382)

9 av 86 paragrafer (10 %) har ändrats i vägtrafikdataförordning (2019:382) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:891). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 2 kap. 22 § vägtrafikdatalagen (2019:369) i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§ och 8 kap. 1 § första stycket 3 och 4, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2020:891)

1 kap. 7 §

  Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i Prümrådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till väg- trafikregistret från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor).

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt
   1. artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, och
   2. artikel 21a i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, för automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter. Förordning (2019:795)

3 kap. 16 §

  Uppgifter om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur vägtrafikregistret sju år från utgången av det kalenderår då tillståndet att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral upphörde att gälla.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet fattades. En uppgift om grund för återkallelse eller varning enligt 18 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse eller varning fattades.

Uppgifter om taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då utrustningen slutade användas.
Förordning (2020:628)

4 kap. 3 §

  Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillstånd får som sökbegrepp när det gäller registreringen av
   1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet användas
      a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, filialnummer,
      b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som är förenade med datum, eller
      c) slag av tillstånd, intyg, behörighet eller befattning,
   2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, utöver vad som anges i 1, även användas
      a) serienummer på gemenskapstillstånd,
      b) nummer på intyg om yrkeskunnande,
      c) fordons eller tillstånds användningssätt,
      d) kopia av gemenskapstillstånd eller serienummer på kopian, eller
      e) företags riskvärde, och
   3. tillstånd att bedriva redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik, utöver vad som anges i 1, användas de uppgifter som enligt bilaga 3 avsnitt 5 förs in i registret. Förordning (2020:628)

4 kap. 11 §

  Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om tillsynsverksamheten användas
   1. förarkortsnummer,
   2. datum för kontroll, och
   3. installation eller kontroll av särskild utrustning för taxifordon. Förordning (2020:628)

5 kap. 3 a §

  Transportstyrelsen ska på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen utan dröjsmål lämna ut uppgifter om trängselskatt som gäller passager av en betalstation eller kontrollpunkt om det av begäran framgår att uppgifterna i ett brådskande fall behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Förordning (2019:662)

5 kap. 16 §

  Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast
   1. i samband med ett ärende om
      a) ursprungskontroll,
      b) registrering av fordon,
      c) utfärdande eller förnyelse av ett svenskt körkort eller utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort,
      d) förarkort eller verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet,
      e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller yrkestrafiklagen (2012:210),
      f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,
      g) trängselskatt,
      h) infrastrukturavgifter på väg, eller
      i) utfärdande och kontroll av yrkeskompetensbevis,
   2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
   3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 18 §. Förordning (2020:303)

6 kap. 7 §

  När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten enligt 3 §, 5 § andra stycket eller 6 § får Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om behörigheter enligt bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4 och tillstånd enligt bilaga 3 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser
   1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis,
   2. den för vilken
      a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,
      b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,
      c) tid för villkor om alkolås löpt ut och körkort får utfärdas efter ansökan enligt 5 kap. 15 b § första stycket körkortslagen, eller
      d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget enligt 5 kap. 7 § körkortslagen,
   3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
   4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
   5. den för vilken
      a) tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut, eller
      b) taxiförarlegitimation är ogiltig endast på grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas,
   6. den som har gällande tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, den vars tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210),
   7. den som har gällande tillstånd att bedriva taxitrafik eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen,
   8. den som har gällande tillstånd att bedriva biluthyrning eller någon annan prövad person som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning,
   9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik eller någon annan prövad person enligt 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, eller
   10. den som har gällande tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 4 kap. 9 § körkortslagen, 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 2 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar eller någon annan prövad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 3§.
Förordning (2020:628)

8 kap. 3 §

  Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som rör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde.


Övergångsbestämmelser

2019:382
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
   2. I förordningen (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om
      a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet, och
      b) överklagande av beslut.

Bilaga 1. Fordon

Följande uppgifter som rör fordon ska föras in i vägtrafikregistret:
   1. Identitetsuppgifter

I fråga om fordonsägare, ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ackrediterade besiktningsorgan, innehavare av saluvagnslicens, skattskyldig enligt avsnitt 4.2 och avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2 ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

En adress i ett annat land får anges om adress i Sverige saknas för
   1. ägaren i fråga om tillfällig registrering av ett fordon och ägaren är en fysisk person,
   2. en sådan ackrediterad verkstad som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211),
   3. en skattskyldig enligt avsnitt 4.2, eller
   4. en avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2.

För nuvarande och föregående fordonsägare och innehavare av saluvagnslicens ska även följande identitetsuppgifter antecknas:
   - Hemortskommun
   - Hemortslän

I fråga om ursprungskontroll får ägarens e-postadress i förekommande fall anges.
   2. Fordonsuppgifter
      2.1 Fordon

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom ska följande uppgifter antecknas:

Drivmedel

EG-typgodkännande
   - intyg nr
   - utfärdandedatum
   - variant
   - version
   - informationsdokument nr

Fabrikat/typ

Fordonsår

Färg

Identifieringsmärkning
   - fordonsidentifieringsnummer eller motsvarande

Miljöklass eller utsläppsklass

Modellkod

Passagerare, antal

Registreringsnummer och beteckning på skylt för beskickningsfordon respektive personlig skylt

Sittplatser, antal

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt

Modellkod, tankvolym och fordonsår antecknas inte för EG- typgodkända fordon
      2.2 Ägare

Antal ägare

Nuvarande och föregående ägare

/Upphör att gälla U:2021-01-01/
      2.3 Allmänt

Avgifter
   - vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
   - övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Försäkring
   - företag
   - datum för tecknande
   - försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 15 kap. 1 § 3 eller 7 § 4 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning har föreskrivit eller i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering
   - datum för registrering i Sverige
   - datum för första registrering av ett importerat fordon oavsett första registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt
   - ersättningsskylt
   - stulen skylt
   - omhändertagen skylt

Skatter
   - fordonsskatt
   - saluvagnsskatt
   - skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uttagning för användning inom totalförsvaret

Träder i kraft 2021-01-01

      2.3 Allmänt

Avgifter
   - vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
   - övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Försäkring
   - företag
   - datum för tecknande
   - försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 15 kap. 1 § 3 eller 7 § 4 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning har föreskrivit eller i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering
   - datum för registrering i Sverige
   - datum för första registrering av ett importerat fordon oavsett första registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt
   - ersättningsskylt
   - stulen skylt
   - omhändertagen skylt

Skatter
   - fordonsskatt
   - saluvagnsskatt
   - skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uppgift om att ett fordon har sålts exekutivt av Kronofogdemyndigheten, datum för överlåtelsen och uppgift om att det aktuella fordonet inte får tas i anspråk för fordonsrelaterade skulder som uppkommit före eller samma dag som överlåtelsen

Uttagning för användning inom totalförsvaret
      2.4 Besiktning, efterkontroll, flygande inspektion och annan kontroll

Ackrediterade besiktningsorgan
   - besiktningsorganet
   - besiktningsstationer
   - datum för ackrediteringen
   - fordonskategorier som ackrediteringen avser
   - förändringar eller återkallelser av ackrediteringen
   - län som ackrediteringen avser

Ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211)

Bedömningskod för respektive brist

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen

Datum och klockslag då besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Detalj-, positions-, läges- och bristkod

Fordonsidentifieringsnummer vid underkänd registreringsbesiktning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Godkänt besiktningsresultat

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Lämplighetsbesiktning
   - användning
   - godkännande

Län där besiktningen utförts

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning

Myndighetskod

Mätvärden
   - bromskraftsvärde
   - retardationsvärde
   - avgasvärde

Resultat av mopedbesiktning

Riskvärde

Underkänt besiktningsresultat

Vägmätarställning
      2.5 Saluvagnslicens

Beteckning på saluvagnsskylt

Datum för beviljande av licensen

Fordonsslag som licensen avser

Försäkringsföretag

Försäkringstyp

Upphörande av licensen med angivande av datum
      2.6 Tillfällig registrering

Fordonsuppgifter

Fabrikat/typ

Fordonsidentifieringsnummer eller annan identifieringsmärkning

Land varifrån fordonet kommer

Tidigare utländskt registreringsnummer

Tillfälligt registreringsnummer

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte)

Typ av tillfällig registrering

Allmänna uppgifter

Datum för registrering

Efterlysning

Försäkring
   - datum för tecknande
   - företag
   - försäkring saknas

Giltighetstid

Registreringsbevis

Registreringsskylt
   - ersättningsskylt
   - omhändertagen skylt

- stulen skylt
      2.7 Ursprungskontroll

Fordonsuppgifter

Datum då fordonet fördes in i Sverige

Fabrikat, typ

Fordonsidentifieringsnummer, motornummer (anges endast för motorcykel och moped) eller annan identifieringsmärkning

Fordonsslag

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller datum då fordonet för första gången togs i bruk)

Färg

Ursprungsland och ursprung

Utländskt eller tidigare registreringsnummer

Vägmätarställning

Allmänna uppgifter

Avgifter

Efterlysning

Godkänd ursprungskontroll

Icke godkänd ursprungskontroll
   - avvisad
   - orsak till icke godkänd ursprungskontroll
   - underkänd

Uppgifter från internationella register

Ärendenummer
      2.8 Besiktningsverksamhet

Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574).
   3. Uppgifter om felparkeringsavgifter
      3.1 Fordon

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter:
   - Fordonsår
   - Modellbeteckning
   - Registreringsnummer

I förekommande fall antecknas följande uppgifter:
   - Beteckning på personlig skylt
   - Beteckning på skylt för beskickningsfordon
      3.2 Ägare

Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkeringsanmärkningen.

/Upphör att gälla U:2021-01-01/
      3.3 Allmänt

Belopp

Datum för utfärdande

Datum för överlämnandet

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Erinran och datum för erinran

Kod för ansvarig kronofogdemyndighet

Rättelsemeddelande

Undanröjande

Uppgift om att ett ärende har lämnats över till Kronofogdemyndigheten

Åläggande och datum för åläggande

Återbetalningsdatum

Ärendenummer

Träder i kraft 2021-01-01

      3.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Belopp

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Erinran

Kod för ansvarig kronofogdemyndighet

Rättelsemeddelande

Undanröjande

Utfärdande

Åläggande

Återbetalning

Ärendenummer

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten
   4. Uppgifter om trängselskatt
      4.1 Passagen

Betalstation

Den kommun inom vilken passagen skett

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Kontrollpunkt

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Skattebelopp för passagetidpunkten

Tidpunkt för passagen
      4.2 Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Belopp

Beslutsdatum

Den skattskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:
   - Landskod
   - Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt
      4.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt

Betalning

Undanröjande

utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till kronofogdemyndigheten
   5. Uppgifter om infrastrukturavgifter
      5.1 Passagen

Avgiftsbelopp

Betalstation

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passagen
      5.2 Beslut om infrastrukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift

Belopp

Beslutsdatum

Den avgiftsskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:
   - Landskod
   - Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage och betalstation
      5.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Betalning

Undanröjande

utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten
   6. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör fordonsverksamheten.

Bilaga 2. Behörigheter

Följande uppgifter som rör behörigheter ska föras in i vägtrafikregistret:
   1. Identitetsuppgifter

Följande identitetsuppgifter ska föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer, födelse- datum eller motsvarande

För utfärdande av förarkort, födelseort

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Identitetsuppgifter som inte har samband med annan registrering får föras in om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller ärenden om förarbevis.

2. Körkortsuppgifter    Särskilda bestämmelser om 
        gallring
2.1 Körkort  
Ansökan med anledning av   
förlängning av giltighet för   
körkortsbehörighet enligt   
3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) och beslut med
anledning av en sådan ansökan  Uppgift om ett beslut ska  
        gallras när uppgiften om
        körkort gallras
Ansökan om godkännande av handledare och beslut med
anledning av ansökan     Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när beslut har 
        meddelats
        Har ett godkännande som 
        handledare upphört att 
        gälla enligt 4 kap. 8 § 
        körkortslagen (1998:488) 
        ska uppgiften gallras fem 
        år efter det att godkännandet 
        upphörde att gälla
Ansökan om innehav av körkort med villkor om alkolås och beslut med anledning av en
sådan ansökan      Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när ärendet slutligt 
        har avgjorts
        Ett avslagsbeslut ska gallras 
        fem år efter beslutet
Ansökan om körkortstillstånd och beslut med anledning av
ansökan        Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när beslut har 
        meddelats
        Uppgift om ett beslut ska 
        gallras fem år efter beslutet. 
        Om ett ingripande har skett mot 
        ett meddelat körkortstillstånd, 
        ska tillståndet gallras när 
        ingripandet gallras
Ansökan om undantag och beslut med anledning av en ansökan

Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt eller om ersättande av ett utländskt körkort med ett svenskt och beslut som rör en
sådan ansökan      Uppgiften om ansökan ska 
        gallras när ärendet har avgjorts
        Beslut om att utbyte eller 
        ersättande inte medges ska gallras 
        fem år efter beslutet
Behörighet för förarbevis
enligt körkortslagen (1998:488)  Uppgiften ska gallras när 
        förarbeviset har förnyats 
        enligt 3 kap. 14 § och 21 § 5 
        körkortslagen (1998:488) och 
        giltighetstiden för förarbeviset 
        har löpt ut. Uppgiften ska inte 
        gallras om någon annan uppgift än 
        giltighetstid för förarbeviset 
        har ändrats
Beslut med anledning av en
ansökan om förnyelse  
Beslut med anledning av övervägande om körkortsingripande och delgivning av ett sådant
beslut i visst fall    Uppgifterna ska gallras fem år 
        efter beslutet. Om det vid denna 
        tidpunkt finns ett beslut som 
        avser körkortstillståndet och som 
        inte är gallrat, ska en gallring 
        av uppgifterna i stället ske när 
        beslutet om körkortstillståndet 
        gallras
Beslut om traktorkort    Uppgiften ska gallras när ett 
        nytt beslut om traktorkort har 
        meddelats, men inte om någon 
        uppgift i traktorkortet har 
        ändrats
Dag då giltighetstid för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen
(1998:488) går ut    Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort gallras
Dag för utfärdande av
förarbevis      Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om förarbevis gallras
Dag för utfärdande av körkort  Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort gallras
Föreläggande enligt 3 kap. 18 § körkortsförordningen (1998:980) att ansöka om förnyelse av körkortet eller förarbeviset och delgivning av ett sådant
föreläggande      Uppgifterna ska gallras när 
        körkortet eller förarbeviset 
        har förnyats
Föreläggande enligt 3 kap. 18 a § körkortsförordningen (1998:980) att visa att förutsättningar för att förnya körkortet finns och delgivning av ett sådant
föreläggande      Uppgifterna ska gallras när 
        körkortet har förnyats
Förlust av en
behörighetshandling    Uppgifterna ska gallras 
        när uppgiften om 
        behörighetshandling gallras
Giltighetstid för beslut om interimistiskt körkortsingripande

Giltighetstid för körkort och
förarbevis      Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort eller 
        förarbevis gallras
Krav på personutredning, prövotid, läkarintyg, körkortstillstånd eller
förarprov  
Körkortsbehörighet    Uppgifterna ska gallras när 
        körkortet har förnyats enligt 
        3 kap. 14 § körkortslagen 
        (1998:488) och giltighetstiden 
        för körkortet har löpt ut
        Uppgifterna ska inte gallras 
        om någon annan uppgift än 
        giltighetstid för körkortet 
        har ändrats
Körkortsingripande övervägs  Uppgiften ska gallras när 
        ärendet är slutligt avgjort
Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap. 21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 1, 2 och 7 och andra stycket
körkortslagen (1998:488)  
Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1, 2, 4, 5 och 7 och andra stycket körkortslagen
(1998:488)  
Prövotid      Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort gallras
Spärrtid  
Uppgift om att ett beslut om körkortsingripande har
överklagats  
Uppgift om innehav av ett utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer eller
motsvarande      Uppgiften ska gallras fem år 
        efter registreringen om inte 
        ett ingripande har gjorts mot 
        det utländska körkortet, 
        körkortet har bytts ut eller 
        beslut har fattats om 
        handledare
Uppgift om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) och delgivning av
ett sådant beslut  
Uppgift om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen
(1998:488)      Uppgifterna ska gallras när 
        giltighetstiden för 
        medgivandet har gått ut
Villkorstid för innehav av körkort med villkor om alkolås enligt 5 kap. 17 §
körkortslagen (1998:488)  
Villkor och begränsningar för körkort, körkortstillstånd
eller traktorkort    Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om körkort, 
        körkortstillstånd eller 
        traktorkort gallras
Överlämnande av en
behörighetshandling    Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om 
        behörighetshandling gallras
2.2 Belastningsuppgifter  
Anmälan enligt 7 kap. 9 § första stycket 3
körkortsförordningen (1998:980)  Uppgiften ska gallras tre 
        år efter det att anmälan 
        fördes in i registret
Anmälan enligt 10 kap. 5 §
körkortslagen (1998:488)  Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att anmälan 
        fördes in i registret
Återkallelsegrund    Uppgiften ska gallras när 
        ingripandeuppgiften gallras
2.3 Utbildning och förarprov  
Beslut om undantag    Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att undantaget 
        beslutades
Uppgift om genomförd introduktionsutbildning som avses i 4 kap. 2 § andra stycket och 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488) och
datum för genomförandet    Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att utbildningen 
        genomfördes
Uppgift om genomförd riskutbildning som avses i 4 kap. 13 § körkortsförordningen (1998:980), typ av utbildning, behörighet som utbildningen avser och
datum för genomförd utbildning  Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att utbildningen 
        genomfördes
        Uppgifterna ska inte gallras 
        för den som har genomgått en 
        riskutbildning för motorcykel 
        och har fått behörigheten A1 
        eller A2 men inte behörigheten A. 
        Uppgiften ska dock gallras om 
        behörigheten A1 eller A2 har 
        återkallats och ett nytt 
        förarprov krävs för att återfå 
        behörigheten
Uppgift om genomförd utbildning som avses i 7 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, behörighet som utbildningen avser, lärare (för förarbevis) och datum för genomförd
utbildning      Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att utbildningen 
        genomfördes
Uppgift om genomfört kunskaps- eller körprov enligt 2 kap. 7 a § eller 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) och
datum för genomförandet    Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Uppgift om genomfört
kunskapsprov enligt 3 kap. 20 §   
körkortslagen (1998:488)  Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Uppgift om genomfört kunskapsprov som avses i 9 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, den behörighet som provet avser, provförrättare och datum för
genomförandet      Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Utbildningsanordnare och rapportör som har rapporterat genomförd utbildning och datum
för rapporteringen    Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att utbildningen 
        genomfördes
Provanordnare och rapportör eller förarprövare som har rapporterat genomfört kunskaps- eller körprov och datum för
rapporteringen      Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
2.4 Körkortstillverkning och tillverkning av förarbevis

Datum för inkommen
grundhandling  
Fotografisk bild  
Leveransdatum för förarbevis   
Leveransdatum och nummer för ett rekommenderat brev
för körkort  
Namnteckning  
Referensnummer  
Samtliga uppgifter i ett utfärdat körkort eller förarbevis
2.5 Övrigt  
Uppgifter överförda från
alkolås        Uppgifterna ska gallras 
        efter tio år
3. Uppgifter om yrkesmässig
trafik och taxitrafik    Särskilda bestämmelser om 
        gallring
3.1 Taxiförarlegitimation  
Beslut med anledning av
förnyelse  
Beslut om förhandsbesked  Uppgiften om beslut ska 
        gallras fem år efter det 
        att beslutet meddelades
Beslut om inhibition  
Beslut om
taxiförarlegitimation     Uppgiften om beslut ska 
        gallras fem år efter 
        beslutet
Beslut om varning eller
återkallelse  
Delgivning av ett sådant
beslut  
Den myndighet som har meddelat
ett beslut  
Giltighetstid för ett beslut om interimistisk återkallelse

Giltighetstid för
taxiförarlegitimation  
Krav på läkarintyg  
Ogiltighet av taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 11 § taxitrafiklagen
(2012:211)  
Olämplighetstid vid avslag  
Olämplighetstid vid
återkallelse  
Omhändertagande enligt 4 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211)

Delgivning av ett sådant
beslut  
Uppgift om genomfört körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211)
och datum för genomförandet  Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Förarprövare som körprov för taxiförarlegitimation avlagts
inför        Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) och datum för
genomförandet      Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Förarprövare som rapporterat genomfört skriftligt prov i yrkeskompetens och datum för
rapporteringen      Uppgifterna ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Villkor och begränsningar för
taxiförarlegitimation  
Överlämnande av en
legitimationshandling  
3.2 Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation

Beslut eller anmälan enligt
6 kap. 1 § taxitrafikförordningen
(2012:238) från andra myndigheter som rör innehavare
av taxiförarlegitimation  
Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 14 § taxitrafiklagen
(2012:211)  
Återkallelsegrund  
3.3 Tillverkning av taxiförarlegitimation

Datum för inkommen
grundhandling  
Fotografisk bild  
Namnteckning  
3.4 Yrkesmässig trafik och
taxitrafik  
Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa
internationella vägtransporter  
Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods (ADR-intyg) och uppgifter som rör ett sådant
intyg  
Uppgift om genomfört
skriftligt prov för förare i   
yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
och datum för genomförandet  Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1071/2009 och datum för
genomförandet      Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket taxitrafiklagen (2012:211)
och datum för genomförandet  Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Förarprövare som rapporterat genomfört prov och datum för
rapporteringen      Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
4. Uppgifter om färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan

Datum för:
   - anmälan om att kortet inte fungerar
   - avvisning
   - delgivning av beslut
   - ersättning av kort
   - förlustanmälan
   - förnyelse
   - godkännande
   - indragning
   - konfiskering
   - personalisering
   - stöldanmälan
   - under utbyte
   - utbyte
   - utfärdande
   - återkallelse

Datum när kortet
   - inte längre är giltigt
   - har avsänts
   - har lämnats in
   - har lämnats ut

Fotografisk bild och namnteckning för förarkort

Giltighetstid

Kortnummer

Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort
   5. Uppgifter om
yrkesförarkompetens    Särskilda bestämmelser om 
        gallring
5.1 Yrkeskompetensbevis

Ansökan om dubblett av
yrkeskompetensbevis    Uppgiften ska gallras när 
        en dubblett av 
        yrkeskompetensbeviset har 
        utfärdats enligt 4 kap. 4 § 
        förordningen (2007:1470) om 
        yrkesförarkompetens
Datum för utfärdande av
yrkeskompetensbevis  
Förlust av yrkeskompetensbevis

Unionskod  
Giltighetstid för körkortsbehörigheter som ingår
i ett yrkeskompetensbevis  
Giltighetstid för
yrkeskompetensbevis  
Körkortsbehörigheter som ett
yrkeskompetensbevis avser  
Körkortsnummer  
Serienummer  
Uppgift om genomförd utbildning, transportslag, typ av utbildning och datum för
genomförd utbildning     Uppgift om en tidigare 
        genomförd fortbildning ska 
        gallras när en ny 
        fortbildning har genomförts 
        och ett nytt 
        yrkeskompetensbevis 
        har utfärdats med stöd av 
        denna fortbildning
Utbildningsanordnare och rapportör som har rapporterat
utbildningen enligt 5 kap. 6 §  
förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och datum
för rapportering    Uppgiften ska gallras när 
        uppgiften om genomförd 
        utbildning gallras
Överlämnande av yrkeskompetensbevis  
5.2 Utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt körkort i samband med utbildning och utfärdande av ett svenskt
yrkeskompetensbevis  
Utländskt yrkeskompetensbevis  
Ansökan om utbyte av ett utländskt yrkeskompetensbevis enligt 4 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens    Uppgiften ska gallras när 
        ett yrkeskompetensbevis 
        har utfärdats
Giltighetstid för förarbehörigheter som
yrkeskompetensbeviset avser  
Giltighetstid för
yrkeskompetensbevis  
Serienummer  
Utfärdandeland  
Utländskt körkort  
Datum för det första utfärdandet av förarbehörigheter som ett
yrkeskompetensbevis avser  
Körkortets giltighetstid  
Körkortsnummer  
Giltighetstid för förarbehörigheter som ett
yrkeskompetensbevis avser  
Utfärdandeland  
5.3 Prov  
Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens    Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
Rapportör av genomfört kunskapsprov och datum för
rapportering      Uppgiften ska gallras fem 
        år efter det att provet 
        genomfördes
5.4 Tillverkning av
yrkeskompetensbevis  
Fotografisk bild  
Namnteckning  
Samtliga uppgifter i ett
utfärdat yrkeskompetensbevis  
6. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör behörighetsverksamheten.
Förordning (2020:303)