Vägtrafikdataförordning (2019:382)

12 av 85 paragrafer (14 %) har ändrats i vägtrafikdataförordning (2019:382) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:39). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 kap. 2 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 2 kap. 22 § vägtrafikdatalagen (2019:369) i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§ och 8 kap. 1 § första stycket 3 och 4, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2020:891)

1 kap. 7 §

  Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i Prümrådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till väg- trafikregistret från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor).

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt
   1. artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, och
   2. artikel 21a i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, för automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter. Förordning (2019:795)

3 kap. 16 §

  Uppgifter om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur vägtrafikregistret sju år från utgången av det kalenderår då tillståndet att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral upphörde att gälla.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet fattades. En uppgift om grund för återkallelse eller varning enligt 18 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse eller varning fattades.

Uppgifter om taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då utrustningen slutade användas.
Förordning (2020:628)

4 kap. 3 §

  Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillstånd får som sökbegrepp när det gäller registreringen av
   1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet användas
      a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, filialnummer,
      b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som är förenade med datum, eller
      c) slag av tillstånd, intyg, behörighet eller befattning,
   2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, utöver vad som anges i 1, även användas
      a) serienummer på gemenskapstillstånd,
      b) nummer på intyg om yrkeskunnande,
      c) fordons eller tillstånds användningssätt,
      d) kopia av gemenskapstillstånd eller serienummer på kopian, eller
      e) företags riskvärde, och
   3. tillstånd att bedriva redovisningscentral eller beställningscentral för taxitrafik, utöver vad som anges i 1, användas de uppgifter som enligt bilaga 3 avsnitt 5 förs in i registret. Förordning (2020:628)

4 kap. 11 §

  Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om tillsynsverksamheten användas
   1. förarkortsnummer,
   2. datum för kontroll, och
   3. installation eller kontroll av särskild utrustning för taxifordon. Förordning (2020:628)

5 kap. 3 a §

  Transportstyrelsen ska på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen utan dröjsmål lämna ut uppgifter om trängselskatt som gäller passager av en betalstation eller kontrollpunkt om det av begäran framgår att uppgifterna i ett brådskande fall behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Förordning (2019:662)

5 kap. 5 §

  Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla en särskild sammanställning av uppgifter om körkort. Sammanställningen får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 1 och 2 och får lämnas ut endast till den registrerade eller till
   1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, en övervakningsnämnd, Integritetsskyddsmyndigheten, eller
   2. någon annan myndighet, om den behöver uppgifterna för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att den enskilde lider skada eller men. Förordning (2020:1152)

5 kap. 6 §

  Efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet får en sammanställning som avses i 5 § inte innehålla uppgifter om
   1. återkallelse,
   2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
   3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488),
   4. spärrtid,
   5. omhändertagande,
   6. varning,
   7. ogiltighet,
   8. föreläggande,
   9. krav på personutredning,
   10. prövotid,
   11. krav på körkortstillstånd,
   12. krav på förarprov, eller
   13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.

Begränsningen enligt första stycket gäller inte för den registrerade och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Integritetsskyddsmyndigheten har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Förordning (2020:1152)

5 kap. 16 §

  Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast
   1. i samband med ett ärende om
      a) ursprungskontroll,
      b) registrering av fordon,
      c) utfärdande eller förnyelse av ett svenskt körkort eller utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort,
      d) förarkort eller verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet,
      e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller yrkestrafiklagen (2012:210),
      f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,
      g) trängselskatt,
      h) infrastrukturavgifter på väg, eller
      i) utfärdande och kontroll av yrkeskompetensbevis,
   2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
   3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 18 §. Förordning (2020:303)

6 kap. 3 §

  Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:
   1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,
   2. 4 kap. brottsbalken,
   3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,
   4. 8 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,
   5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,
   6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,
   7. 11 kap. brottsbalken,
   8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
   9. 13 kap. brottsbalken,
   10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken,
   11. 15 kap. 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brottsbalken,
   12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken,
   13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken,
   14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
   15. narkotikastrafflagen (1968:64),
   16. skattebrottslagen (1971:69),
   17. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
   18. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
   19. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag,
   20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
   21. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),
   22. 9 kap. 2 eller 3 §§ körkortslagen (1998:488),
   23. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning,
   24. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
   25. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808),
   26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
   27. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
   28. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574),
   29. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ samma lag,
   30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen (2004:519),
   31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
   32. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716),
   33. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
   34. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612),
   35. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
   36. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
   37. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
   38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622),
   39. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
   40. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
   41. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
   42. lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,
   43. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192),
   44. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning,
   45. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
   46. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,
   47. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning,
   48. 4, 5, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
   49. trafikförordningen (1998:1276),
   50. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
   51. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211),
   52. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237),
   53. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller
   54. 12 kap. 1-4 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.
Förordning (2021:39)

6 kap. 7 §

  När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten enligt 3 §, 5 § andra stycket eller 6 § får Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om behörigheter enligt bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4 och tillstånd enligt bilaga 3 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser
   1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis,
   2. den för vilken
      a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,
      b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,
      c) tid för villkor om alkolås löpt ut och körkort får utfärdas efter ansökan enligt 5 kap. 15 b § första stycket körkortslagen, eller
      d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget enligt 5 kap. 7 § körkortslagen,
   3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
   4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
   5. den för vilken
      a) tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut, eller
      b) taxiförarlegitimation är ogiltig endast på grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas,
   6. den som har gällande tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, den vars tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210),
   7. den som har gällande tillstånd att bedriva taxitrafik eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen,
   8. den som har gällande tillstånd att bedriva biluthyrning eller någon annan prövad person som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning,
   9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik eller någon annan prövad person enligt 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, eller
   10. den som har gällande tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 4 kap. 9 § körkortslagen, 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 2 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar eller någon annan prövad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 3§.
Förordning (2020:628)

8 kap. 3 §

  Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som rör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde.


Övergångsbestämmelser

2019:382
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
   2. I förordningen (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om
      a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet, och
      b) överklagande av beslut.

Bilaga 1. Fordon

Följande uppgifter som rör fordon ska föras in i vägtrafikregistret:
   1. Identitetsuppgifter

I fråga om fordonsägare, ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ackrediterade besiktningsorgan, innehavare av saluvagnslicens, skattskyldig enligt avsnitt 4.2 och avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2 ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress eller, om han eller hon inte är folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

En adress i ett annat land får anges om adress i Sverige saknas för
   1. ägaren i fråga om tillfällig registrering av ett fordon och ägaren är en fysisk person,
   2. en sådan ackrediterad verkstad som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211),
   3. en skattskyldig enligt avsnitt 4.2, eller
   4. en avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2.

För nuvarande och föregående fordonsägare och innehavare av saluvagnslicens ska även följande identitetsuppgifter antecknas:
   - Hemortskommun
   - Hemortslän

I fråga om ursprungskontroll får ägarens e-postadress i förekommande fall anges.
   2. Fordonsuppgifter
      2.1 Fordon

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom ska följande uppgifter antecknas:

Drivmedel

EG-typgodkännande
   - intyg nr
   - utfärdandedatum
   - variant
   - version
   - informationsdokument nr

Fabrikat/typ

Fordonsår

Färg

Identifieringsmärkning
   - fordonsidentifieringsnummer eller motsvarande

Miljöklass eller utsläppsklass

Modellkod

Passagerare, antal

Registreringsnummer och beteckning på skylt för beskickningsfordon respektive personlig skylt

Sittplatser, antal

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt

Modellkod, tankvolym och fordonsår antecknas inte för EG- typgodkända fordon
      2.2 Ägare

Antal ägare

Nuvarande och föregående ägare
      2.3 Allmänt

Avgifter
   - vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
   - övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Försäkring
   - företag
   - datum för tecknande
   - försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 15 kap. 1 § 3 eller 7 § 4 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning har föreskrivit eller i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering
   - datum för registrering i Sverige
   - datum för första registrering av ett importerat fordon oavsett första registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt
   - ersättningsskylt
   - stulen skylt
   - omhändertagen skylt

Skatter
   - fordonsskatt
   - saluvagnsskatt
   - skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uppgift om att ett fordon har sålts exekutivt av Kronofogdemyndigheten, datum för överlåtelsen och uppgift om att det aktuella fordonet inte får tas i anspråk för fordonsrelaterade skulder som uppkommit före eller samma dag som överlåtelsen

Uttagning för användning inom totalförsvaret
      2.4 Besiktning, efterkontroll, flygande inspektion och annan kontroll

Ackrediterade besiktningsorgan
   - besiktningsorganet
   - besiktningsstationer
   - datum för ackrediteringen
   - fordonskategorier som ackrediteringen avser
   - förändringar eller återkallelser av ackrediteringen
   - län som ackrediteringen avser

Ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211)

Bedömningskod för respektive brist

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen

Datum och klockslag då besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Detalj-, positions-, läges- och bristkod

Fordonsidentifieringsnummer vid underkänd registreringsbesiktning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Godkänt besiktningsresultat

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Lämplighetsbesiktning
   - användning
   - godkännande

Län där besiktningen utförts

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning

Myndighetskod

Mätvärden
   - bromskraftsvärde
   - retardationsvärde
   - avgasvärde

Resultat av mopedbesiktning

Riskvärde

Underkänt besiktningsresultat

Vägmätarställning
      2.5 Saluvagnslicens

Beteckning på saluvagnsskylt

Datum för beviljande av licensen

Fordonsslag som licensen avser

Försäkringsföretag

Försäkringstyp

Upphörande av licensen med angivande av datum
      2.6 Tillfällig registrering

Fordonsuppgifter

Fabrikat/typ

Fordonsidentifieringsnummer eller annan identifieringsmärkning

Land varifrån fordonet kommer

Tidigare utländskt registreringsnummer

Tillfälligt registreringsnummer

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte)

Typ av tillfällig registrering

Allmänna uppgifter

Datum för registrering

Efterlysning

Försäkring
   - datum för tecknande
   - företag
   - försäkring saknas

Giltighetstid

Registreringsbevis

Registreringsskylt
   - ersättningsskylt
   - omhändertagen skylt

- stulen skylt
      2.7 Ursprungskontroll

Fordonsuppgifter

Datum då fordonet fördes in i Sverige

Fabrikat, typ

Fordonsidentifieringsnummer, motornummer (anges endast för motorcykel och moped) eller annan identifieringsmärkning

Fordonsslag

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller datum då fordonet för första gången togs i bruk)

Färg

Ursprungsland och ursprung

Utländskt eller tidigare registreringsnummer

Vägmätarställning

Allmänna uppgifter

Avgifter

Efterlysning

Godkänd ursprungskontroll

Icke godkänd ursprungskontroll
   - avvisad
   - orsak till icke godkänd ursprungskontroll
   - underkänd

Uppgifter från internationella register

Ärendenummer
      2.8 Besiktningsverksamhet

Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574).
   3. Uppgifter om felparkeringsavgifter
      3.1 Fordon

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter:
   - Fordonsår
   - Modellbeteckning
   - Registreringsnummer

I förekommande fall antecknas följande uppgifter:
   - Beteckning på personlig skylt
   - Beteckning på skylt för beskickningsfordon
      3.2 Ägare

Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkeringsanmärkningen.
      3.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Belopp

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Erinran

Kod för ansvarig kronofogdemyndighet

Rättelsemeddelande

Undanröjande

Utfärdande

Åläggande

Återbetalning

Ärendenummer

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten
   4. Uppgifter om trängselskatt
      4.1 Passagen

Betalstation

Den kommun inom vilken passagen skett

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Kontrollpunkt

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Skattebelopp för passagetidpunkten

Tidpunkt för passagen
      4.2 Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Belopp

Beslutsdatum

Den skattskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:
   - Landskod
   - Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt
      4.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt

Betalning

Undanröjande

utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till kronofogdemyndigheten
   5. Uppgifter om infrastrukturavgifter
      5.1 Passagen

Avgiftsbelopp

Betalstation

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passagen
      5.2 Beslut om infrastrukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift

Belopp

Beslutsdatum

Den avgiftsskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:
   - Landskod
   - Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage och betalstation
      5.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)

Användningsförbud

Betalning

Undanröjande

utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten
   6. Övrigt

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor eller ärenden som rör fordonsverksamheten. Förordning (2020:891)