Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning

2 av 142 paragrafer (1 %) har ändrats i förordning (2019:383) om fordons registrering och användning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:632). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-03


2 kap. 16 §

  Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill vara försett med ett nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är registrerat. Detta gäller dock inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

Nationalitetsmärket ska bestå av högst tre latinska bokstäver. De bokstäver som betecknar de olika staterna bestäms genom överenskommelser med dessa stater.

Första och andra styckena gäller inte fordon som används vid samarbete enligt 2, 4 eller 4 a kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen.
Förordning (2020:88)

3 kap. 11 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) ska ha en särskild registreringsskylt (taxiskylt). Om fordonet anmälts för taxitrafik enligt 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen, måste det dock inte ha en taxiskylt. Förordning (2020:632)