Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1284). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


6 §

  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för varje huvudman som avses i 3 §. Bidragsramen för en huvudman ska bestämmas proportionellt utifrån antalet elever som huvudmannen har i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i förhållande till det totala antalet elever i nämnda skolformer hos samtliga huvudmän som avses i 3 §. Ingen bidragsram ska dock understiga 50 000 kronor.

Elevantalet hos en huvudman ska beräknas som ett genomsnitt av antalet elever hos huvudmannen under de tre närmast föregående åren eller, om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst tre läsår före bidragsåret, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om huvudmannen inte har haft några elever under läsåret närmast före bidragsåret, ska dock ingen bidragsram beslutas. Förordning (2019:1284)