Djurskyddsförordning (2019:66)

16 av 124 paragrafer (13 %) har ändrats i djurskyddsförordning (2019:66) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:189). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 kap. 1 §

   Träder i kraft 2021-04-02
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen (2018:1192).

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 1 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 1 kap. 2 § tredje stycket,
   - 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 1 §,
   - 2 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 2-9 §§,
   - 2 kap. 3 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 10 §,
   - 2 kap. 4 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 11 §,
   - 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 12 och 13 §§,
   - 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 14 och 15 §§,
   - 2 kap. 7 § andra stycket och 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 16 och 17 §§,
   - 2 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 18 §,
   - 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 19 § 1,
   - 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 20 §,
   - 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 21 §,
   - 2 kap. 12 § djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 22 §,
   - 2 kap. 13 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 23 §,
   - 3 kap. 1 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 1-7 §§,
   - 3 kap. 1 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 8 och 9 §§,
   - 3 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 10 §,
   - 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket 1 och 2,
   - 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 och 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § andra stycket,
   - 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § tredje stycket och 2 § första stycket 3,
   - 4 kap. 2 § fjärde stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 2 § andra stycket,
   - 4 kap. 4 § djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 3 §,
   - 5 kap. 2 § 1 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 1 och 2 §§ och 3 § första stycket,
   - 5 kap. 2 § 2 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 3 § andra stycket,
   - 6 kap. 1 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 1-3 §§,
   - 6 kap. 3 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 5 §,
   - 6 kap. 4 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 6 § andra stycket 2,
   - 7 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 1 § första och andra styckena och 2 § 2,
   - 7 kap. 1 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 2 § 1,
   - 7 kap. 6 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § första stycket,
   - 7 kap. 6 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § andra stycket,
   - 7 kap. 7 § andra och fjärde styckena djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 4 § första stycket,
   - 7 kap. 7 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 4 § andra stycket,
   - 7 kap. 8 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 5 §,
   - 7 kap. 12 § första stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 6 § första och andra styckena och 7 §,
   - 7 kap. 12 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 8 §, 10 § tredje stycket och 12 § 1,
   - 7 kap. 12 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 9 och 11 §§, 12 § 2 och 3 och 23 §,
   - 7 kap. 12 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 12 § 4-6, 24 § första stycket och 25 §,
   - 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 29 § och 32 § första stycket,
   - 6 kap. 1 § och 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 30 §,
   - 7 kap. 16 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 32 § andra stycket,
   - 3 kap. 1 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 12 §,
   - 8 kap. 6 a § djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 12 a §,
   - 8 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 13 §,
   - 8 kap. 6 § djurskyddslagen och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 kap. 16 §,
   - 8 kap. 8 § djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 17-20 §§,
   - 10 kap. 9 § djurskyddslagen i fråga om 10 kap. 1-4 §§,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2021:189)

7 kap. 8 §

   Träder i kraft 2021-04-01
En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning (icke-teknisk sammanfattning) av djurförsöket. Förordning (2021:135)

7 kap. 8 a §

   Träder i kraft 2021-04-01
Jordbruksverket ska lämna den populärvetenskapliga sammanfattning som avses i 8 § till Europeiska kommissionen för offentliggörande senast sex månader efter beslutet om etiskt godkännande. Om den populärvetenskapliga sammanfattningen ändras med anledning av ett beslut om ändring av det etiska godkännandet ska även uppdateringen av sammanfattningen överlämnas till kommissionen för offentliggörande senast sex månader efter beslutet om ändring.

Överlämnandet ska göras elektroniskt på det sätt som kommissionen anvisar. Förordning (2021:135)

7 kap. 25 §

   Träder i kraft 2021-04-01
I de fall då den centrala djurförsöksetiska nämnden har utvärderat ett djurförsök i efterhand, ska nämnden så snart som möjligt förse Jordbruksverket med nödvändigt underlag för en uppdatering av den populärvetenskapliga sammanfattningen.

Jordbruksverket ska uppdatera den populärvetenskapliga sammanfattningen med resultatet av utvärderingen och senast sex månader efter att utvärderingen slutförts lämna uppdateringen till Europeiska kommissionen för offentliggörande. Överlämnandet ska göras elektroniskt på det sätt som kommissionen anvisar. Förordning (2021:135)

8 kap. 5 §

  Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet är kontaktpunkt enligt artikel 47.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Förordning (2020:113)

8 kap. 6 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll, om inte något annat framgår av 8 §. Länsstyrelserna är också behöriga myndigheter att utföra annan offentlig verksamhet, om inte något annat framgår av djurskyddslagen (2018:1192) eller av denna förordning.

Länsstyrelserna får komma överens om att överföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss verksamhet mellan sig. Förordning (2021:189)

8 kap. 8 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 följs och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att artikel 12 i nämnda förordning följs och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För djur som används inom Försvarsmakten är försvarsinspektören för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Förordning (2021:189)

8 kap. 9 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Livsmedelsverket ska, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna på slakterier,
   1. utöva de djurskyddskontroller som en officiell veterinär eller en officiell assistent är skyldig att utföra enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och
   2. utföra sådan annan offentlig verksamhet som anges i de EU- förordningar som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar och i 5 kap. 2 § och som hänger samman med kontrollerna enligt 1.
Förordning (2021:189)

8 kap. 10 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Jordbruksverket ska samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd och vägledning till dem.

Jordbruksverket ska senast den 15 april varje år till Regeringskansliet redovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och myndigheternas övriga djurskyddsarbete fungerar (nationell djurskyddsrapport). Redovisningen ska inkludera jämförelser med tidigare kontrollår. Jordbruksverket ska även analysera och ge en bild av djurskyddsläget utifrån det utförda djurskyddsarbetet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 f i samma förordning.
Förordning (2021:189)

8 kap. 12 a §

   Träder i kraft 2021-04-01
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för djurhållare att lämna uppgifter om sin djurhållning till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Förordning (2021:189)

8 kap. 12 b §

   Träder i kraft 2021-04-01
En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:189)

8 kap. 13 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur eller som ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet ska följande bestämmelser i förordning (EU) 2017/625 tillämpas:
   - artikel 4.2,
   - artikel 5.1 a-f, 5.4 och 5.5,
   - artikel 6,
   - artikel 9.1, 9.2 och 9.5,
   - artikel 11.1,
   - artikel 12,
   - artikel 13.1 och 13.2,
   - artikel 105.1, och
   - artikel 138.1, 138.2 a, b, f och h-k, 138.3 och 138.4.

Vad som sägs i dessa artiklar om aktörer ska i tillämpliga delar gälla även de djurhållare som avses i första stycket.
Förordning (2021:189)

8 kap. 16 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Jordbruksverket får, utöver vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om
   1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
   2. samverkan mellan kontrollmyndigheter,
   3. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket om den verksamhet som bedrivs, och
   4. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Förordning (2021:189)

8 kap. 19 §

   Träder i kraft 2021-04-01
En kontrollmyndighet ska ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Den begränsning av avgiftsskyldigheten som framgår av artikel 83.1 i förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även för andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur eller som ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet.

I artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

Artikel 79.2 c och andra stycket ska även tillämpas vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur eller som ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som ska betalas enligt första och andra styckena och artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:189)

8 kap. 19 a §

   Träder i kraft 2021-04-01
Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet enligt 8 § tredje stycket ska 19 § inte tillämpas.
Förordning (2021:189)

8 kap. 20 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att en avgift ska betalas för de djurskyddskontroller som utförs av officiella veterinärer och officiella assistenter på slakterier och för annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollerna.

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig kontroll för verksamheter som omfattas av artikel 79.1 a i samma förordning ska beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Förordning (2021:189)