Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1136). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas för verksamhet som bedrivs av flera regioner i samverkan i ett regionalt cancercentrum.

Syftet med statsbidraget är att främja regionernas arbete i de regionala cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt. Förordning (2019:1136)

4 §

  En ansökan om statsbidrag ska innehålla
   1. uppgift om vilket regionalt cancercentrum som ansökan avser, vilka regioner som ingår i det regionala cancercentrumet och vem som är behörig att företräda det regionala cancercentrumet,
   2. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser,
   3. en redogörelse för hur verksamheten är inriktad på att skapa
      a) ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt,
      b) bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård,
      c) mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider förekommer,
      d) en mer välfungerande kompetensförsörjning,
      e) en mer effektiv kunskapsstyrning,
      f) goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer,
      g) en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården,
      h) en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående,
      i) bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation, och
      j) en stärkt cancervård för barn och unga, samt
   4. en redogörelse för hur det regionala cancercentrumet samverkar med andra aktörer. Förordning (2019:1136)

Whoops, looks like something went wrong.