Förordning (2019:809) om tjänstepensionsföretag

9 av 72 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2019:809) om tjänstepensionsföretag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:271). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 kap. 1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om
   1. ansökan om tillstånd,
   2. anmälan för registrering,
   3. bemyndiganden för Bolagsverket, Finansinspektionen och Polismyndigheten att meddela föreskrifter. Förordning (2020:409)

1 kap. 2 §

  Denna förordning gäller för tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om tjänstepensionsföretag.

Särskilda bestämmelser om europabolag enligt lagen (2004:575) om europabolag och europakooperativ enligt lagen (2006:595) om europakooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag finns i 4 kap.

I fråga om utländska tjänstepensionsinstitut finns det i 5 kap. 7 och 8 §§ bestämmelser om bemyndiganden för Finansinspektionen att meddela föreskrifter enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste- pensionsinstituts verksamhet i Sverige.

I fråga om pensionsstiftelser finns det i 5 kap. 9 och 10 §§ bestämmelser om bemyndiganden för Finansinspektionen att meddela föreskrifter enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förordning (2020:409)

3 kap. 27 §

  För handläggning och prövning av ansökningar enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska avgifter betalas till Bolagsverket med följande belopp:
   1. tillstånd till minskning av reservfonden enligt 15 kap. 4 §, 900 kronor,
   2. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor.
Förordning (2020:409)

4 kap. 2 §

  Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i försäkringsregistret ska, i fråga om europabolag och europakooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag, tillämpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europakooperativsregistret.

Denna förordning ska även i övrigt tillämpas på europabolag och europakooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag om inte något annat framgår av SE- förordningen, SCE-förordningen, lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551). Förordning (2020:409)

5 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-05-01
Finansinspektionen får i fråga om lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag meddela föreskrifter om
   1. vad tjänstepensionsföretag ska iaktta vid tillämpningen av 1 kap. 16 §,
   2. vad en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 13 § ska innehålla,
   3. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,
   4. vilken information ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt 4 kap. 2 §,
   5. innehållet i pensionsbeskedet som avses i 4 kap. 3 §,
   6. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god tjänstepensionsstandard som avses i 4 kap. 4 §,
   7. villkor för upplåning enligt 4 kap. 7 §,
   8. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 5 kap. 1-6 §§,
   9. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 9 §,
   10. värdering av de tillgångar som avses i 6 kap. 14 § till verkligt värde,
   11. förande av register enligt 6 kap. 16 §,
   12. villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 7 kap. 2-7 §§,
   13. beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 2-6 a §§,
   14. villkoren för nedsättning av garantibeloppet enligt 8 kap. 14 §,
   15. de krav som enligt 9 kap. 3, 12 och 13 §§ ska gälla för dem som är verksamma i ett tjänstepensionsföretag,
   16. innehållet i styrdokumenten enligt 9 kap. 4 §,
   17. innehållet i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 9 kap. 5 §,
   18. vad redogörelsen enligt 9 kap. 7 § ska innehålla,
   19. uppgifterna för funktionen för riskhantering enligt 9 kap. 10 §,
   20. uppgifterna för funktionen för regelefterlevnad enligt 9 kap. 11 §,
   21. uppgifterna för funktionen för internrevision enligt 9 kap. 12 §,
   22. uppgifterna för aktuariefunktionen enligt 9 kap. 13 §,
   23. innehållet i systemet för riskhantering enligt 9 kap. 15 § samt omfattningen av riskerna i detta system,
   24. kraven på de regelbundna utvärderingar som ska göras enligt 9 kap. 16 §,
   25. hur en bedömning av externa värderingar enligt 9 kap. 17 § ska genomföras,
   26. vad som ska ingå i risk- och solvensbedömningen enligt 9 kap. 20 § och rapporteringen av resultatet av denna enligt 9 kap. 22 §,
   27. vad ett tjänstepensionsföretag ska beakta när ett uppdragsavtal ingås enligt 9 kap. 23 § och innehållet i ett sådant avtal,
   28. vilka upplysningar ett tjänstepensionsföretag ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 kap. 5 § och när de ska lämnas,
   29. att vissa uppgifter som enligt 14 kap. 5 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
   30. innehållet i en åtgärdsplan enligt 15 kap. 5 §,
   31. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 15 kap. 8 §,
   32. hur och när den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 16 kap. 15-17, 20 och 22 §§,
   33. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 16 kap. 18 §,
   34. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 16 kap. 21 § andra stycket,
   35. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 16 kap. 23, 27 och 33 §§,
   36. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 16 kap. 29 §, och
   37. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 16 kap. 31 §. Förordning (2021:271)

5 kap. 4 §

  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag meddela föreskrifter om
   1. hur information ska lämnas enligt 4 kap. 2 och 3 §§,
   2. hur information om styrdokument för ersättningar ska offentliggöras enligt 9 kap. 6 §,
   3. hur upplysningar ska lämnas enligt 14 kap. 5 §, och
   4. hur och när ett företag ska lämna upplysningar enligt 16 kap. 23, 27 och 33 §§.

Finansinspektionen får även meddela föreskrifter inom andra områden som rör verkställigheten av lagen om tjänstepensionsföretag i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser. Förordning (2020:409)

5 kap. 9 §

  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. meddela föreskrifter om
   1. användning av derivatinstrument enligt 10 d §,
   2. vilken information en pensionsstiftelse ska lämna enligt 10 l § och hur den ska lämnas,
   3. vad placeringsriktlinjerna och redogörelsen enligt 16 f § ska innehålla,
   4. vad de styrdokument som anges i 16 g § ska innehålla, och
   5. vilka upplysningar styrelsen i en pensionsstiftelse ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag jämförd med 35 § och när de ska lämnas. Förordning (2020:409)

5 kap. 10 §

  Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. meddela föreskrifter om
   1. hur information om ersättningspolicyn ska offentliggöras enligt 16 g §, och
   2. hur upplysningar ska lämnas av styrelsen för en pensionsstiftelse enligt 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag jämförd med 35 §.

Finansinspektionen får även meddela föreskrifter inom andra områden som rör verkställigheten av lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.
Förordning (2020:409)

5 kap. 11 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 16 kap. 37 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska lämnas. Förordning (2020:409)

Whoops, looks like something went wrong.