Förordning (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:162). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på medel, för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning som är beviljade statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Kostnaderna ska ha uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 april 2021.

Bidraget lämnas till
   1. en person som har beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken och som är arbetsgivare för personliga assistenter, eller
   2. någon annan som enligt 51 kap. 19 § socialförsäkringsbalken har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade att bedriva verksamhet med personlig assistans.

För kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020 får bidrag lämnas med högst 5 000 kronor per person som beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. För kostnader som har uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021 får bidraget lämnas med högst 2 500 kronor per person Förordning (2021:162)

3 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter, om det är en kommunal utförare eller en enskild person som efter avtal med kommunen utför den personliga assistansen.

Bidrag lämnas inte heller för kostnader för personlig skyddsutrustning som kan ersättas på annat sätt.
Förordning (2021:162)

5 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Försäkringskassan prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Ansökan om bidrag ska göras på ett av Försäkringskassan fastställt formulär och ska ha kommit in till myndigheten
   1. senast den 15 december 2020 om ansökan avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020, och
   2. senast den 31 maj 2021 om ansökan avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021.

Ansökan ska innehålla uppgift om styrkt kostnad för inköpt personlig skyddsutrustning och vilket slags utrustning det är samt de uppgifter i övrigt som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Försäkringskassan pröva ansökan i befintligt skick. Förordning (2021:162)

7 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Försäkringskassan ska lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning.

Redovisningen ska lämnas
   1. senast den 30 juni 2021 för bidrag som avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020, och
   2. senast den 1 oktober 2021 för bidrag som avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021.

Av redovisningen ska det framgå antalet som ansökt och beviljats statsbidrag uppdelat på antalet enskilda assistansanvändare och anordnare. Förordning (2021:162)

Whoops, looks like something went wrong.