Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige

5 av 9 paragrafer (56 %) har ändrats i förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:221). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

   Träder i kraft 2021-03-31
I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud vid resor från en EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten till Sverige för att hindra att varianter av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen. Förordning (2021:221)

3 §

  Bestämmelserna i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige gäller inte vid tillämpning av denna förordning.

3 a § /Ny beteckning 4 § U:2021-03-31/ En utlänning som reser till Sverige från en annan EES- stat än Danmark eller Norge eller från Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten ska nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte för
   1. personer som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten eller, när det gäller personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete i Sverige eller en annan stat, inom en vecka före ankomsten,
   2. personer under 18 år,
   3. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter,
   4. personer som bor i Sverige,
   5. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
   6. personer med trängande familjeskäl,
   7. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
   8. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
   9. personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
   10. sjömän, eller
   11. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten.
Förordning (2021:51)

4 §

   Träder i kraft 2021-03-31
En utlänning som reser till Sverige från en EES-stat eller från Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten ska nekas inresa i landet och avvisas. Detta gäller inte för
   1. personer som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten eller, när det gäller personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat, inom en vecka före ankomsten,
   2. personer under 18 år,
   3. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter,
   4. personer som bor i Sverige,
   5. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
   6. personer med trängande familjeskäl,
   7. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
   8. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
   9. personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
   10. sjömän,
   11. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten,
   12. personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ som i tjänsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, eller
   13. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716). Förordning (2021:221)

5 §

   Träder i kraft 2021-03-31
Avvisning enligt 4 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen inte är en EES- medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla. Förordning (2021:221)

6 §

  Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska godtas. Förordning (2021:51)