Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

4 av 8 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:50). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-27


3 §

   Träder i kraft 2021-02-06
En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning som
   1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
   2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
   3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
   4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
   5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket, 5 kap. 3 § första stycket 1-4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en person som omfattas av någon av punkterna 1-4 eller till en svensk medborgare,
   6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), eller
   7. är bosatt i en sådan stat som anges i bilagan till denna förordning.

Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel
   1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och personal inom äldreomsorgen,
   2. gränsarbetare,
   3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
   4. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
   5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,
   6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret,
   7. passagerare i transit,
   8. personer med trängande familjeskäl,
   9. sjömän,
   10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
   11. personer som reser i syfte att studera, och
   12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar. Förordning (2021:50)

3 a §

   Träder i kraft 2021-02-06
För att en utlänning som reser till Sverige ska omfattas av något av undantagen i 3 § andra eller tredje stycket krävs dessutom att utlänningen vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten.

Första stycket gäller inte för
   1. personer under 18 år,
   2. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
   3. sjömän,
   4. personer med trängande familjeskäl,
   5. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
   6. personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige,
   7. personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige, eller
   8. medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7). Förordning (2021:50)

4 §

  Avvisning enligt 3 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen inte är en EES- medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla. Förordning (2020:426)

5 §

   Träder i kraft 2021-02-06
Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion ska godtas. Förordning (2021:50)