Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

7 av 11 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:357). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-26


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom
   - hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
   - socialtjänstverksamheten när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:357)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2020:357)

4 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får inom ramen för tilldelade medel lämnas till regioner och kommuner för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
   1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,
   2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
   3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
   4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
   5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.
Förordning (2020:357)

5 §

  Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 augusti respektive den 30 november 2020.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.
Förordning (2020:357)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2020:357)

8 §

  Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har använts.

Socialstyrelsen ska den 30 juni 2021 lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har fått statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.
Förordning (2020:357)

11 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2020:193
   1. Denna förordning träder i kraft den 8 april 2020.
   2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 februari 2020. Förordning (2020:357)