Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

5 av 12 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:756). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 kommer att upphävas 2020-10-01 genom SFS 2020:511


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-18


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om
   - undantag från bestämmelserna om sjukpenning och karens i 27 och 28 kap. socialförsäkringsbalken,
   - undantag från de begränsningar i rätten till ersättning för vissa sjuklönekostnader som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön, och
   - avvikelser från vad som sägs i 17 b § andra stycket lagen om sjuklön.

Förordningen innehåller även bestämmelser om viss ersättning för karensavdrag som har gjorts enligt 6 § andra stycket lagen om sjuklön samt bestämmelser om utlämnande av uppgifter.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 a § lagen om sjuklön i fråga om 9 och 10 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2020:755)

2 §

  En försäkrad som har fått ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön har rätt att efter ansökan få ersättning för avdraget från Försäkringskassan. Sådan ersättning lämnas i form av sjuk-penning för en hel dag oavsett om den försäkrade har fått karensavdrag från en eller flera arbetsgivare. Ersättningen lämnas med ett belopp om 804 kronor oavsett karensavdragets storlek. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst.

Den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt på grund av sjukdom om arbetsgivaren har gjort ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket lagen om sjuklön. Förordning (2020:510)

9 §

  I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska en arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt andra stycket.

Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, till den del kostnaden överstiger
   - 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad,
   - 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 250 000 kronor men inte 500 000 kronor per månad,
   - 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 500 000 kronor men inte 1 000 000 kronor per månad,
   - 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 000 000 kronor men inte 1 667 000 kronor per månad, och
   - 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 667 000 kronor per månad.

Med avgifter och skatt avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Förordning (2020:510)

10 a §

  Skatteverket ska på Försäkringskassans begäran lämna sådana uppgifter enligt 2 kap. 3 § första stycket 4 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som behövs för Försäkringskassans beräkning och kontroll av rätten till ersättning för kostnader för sjuklön enligt 9 §. Förordning (2020:755)

11 §

  Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning enligt 2-8 §§. Försäkringskassan får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap. socialförsäkringsbalken när det gäller ärenden om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning enligt 2-8 §§.

Föreskrifter enligt första stycket får endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2020:195
   1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
   2. Bestämmelserna om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning i 2-8 §§ ska dock tillämpas för tid från och med den 11 mars 2020.
   3. Bestämmelserna om ersättning för kostnader för sjuklön i 9 och 10 §§ tillämpas första gången i fråga om kostnader för sjuklön som redovisas i arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden april 2020.

2020:510
   1. Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020.
   2. Bestämmelserna i 2 § i den nya lydelsen tillämpas dock på ersättning för karensavdrag som avser tid från och med den 1 juni 2020.
   3. För ersättning för karensavdrag som avser tid före den 1 juni 2020 gäller 2 § i den äldre lydelsen.
   4. Bestämmelserna i 9 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden augusti 2020.
   5. För ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna april- juli 2020 gäller 9 § i den äldre lydelsen.

2020:511
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
      a) ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet i de fall ansökan om ersättning har kommit in till Försäkringskassan före den 1 januari 2021,
      b) ersättning för kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna april- september 2020, och
      c) utlämnande av uppgifter enligt 10 a §. Förordning (2020:756)