Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

8 av 12 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:933). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


2 §

  En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om
   1. den ansökande arbetsgivaren, och
   2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ekonomiskt eller annat underlag som styrker uppgifterna enligt första stycket 2.
Förordning (2020:933)

3 §

  En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om
   1. den ansökande arbetsgivaren,
   2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,
   3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
   4. det belopp som begärs.

Uppgifterna enligt första stycket 3 och 4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd söks för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en ansökan om preliminärt stöd ska lämnas på heder och samvete.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas
   1. sådana kollektivavtal som avses i 15 § 1 och 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
   2. sådant skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som avses i 16 § 1 lagen om stöd vid korttidsarbete samt handlingar som visar att övriga förutsättningar i 16 § lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. Förordning (2020:933)

4 §

  En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om
   1. arbetsgivaren,
   2. omfattningen av arbetstagarens frånvaro under avstämningsperioden,
   3. det eventuella belopp som begärs, och
   4. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Uppgifterna enligt första stycket 2-4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd lämnats för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en anmälan om avstämning ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2020:933)

6 §

  Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska betalas ut månadsvis av Tillväxtverket till arbetsgivaren. Förordning (2020:933)

7 §

  Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket skyndsamt besluta att återkräva beloppet.

Om en arbetsgivare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl. Förordning (2020:933)

8 a §

  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillväxtverket ska underrätta handläggande myndighet om det i fråga om arbetsgivare kan antas att godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete har beslutats felaktigt eller att stöd enligt lagen har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skyldigheten gäller dock inte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2020:322)

8 b §

  Tillväxtverket ska göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap. 1-3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

En skyldighet för Skatteverket att anmäla sådana brott finns i 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).
Förordning (2020:322)

8 c §

  Tillväxtverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete som behövs för Skatteverkets handläggning enligt den lagen eller för beskattningsverksamheten.
Förordning (2020:322)

Whoops, looks like something went wrong.