Förordning (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

7 av 15 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1246). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


7 a §

  En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som
   1. avses i 13 kap. 16, 22 eller 27 § samma balk och inte har fyllt 18 år,
   2. varaktigt bor hos föräldern,
   3. någon gång från och med den 1 januari 2020 har varit allvarligt sjukt i den mening som avses i 13 kap. 30 § samma balk men inte längre är det, och
   4. det på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet någon gång från och med den 1 januari 2020 har genomgått för den allvarliga sjukdomen finns skäl att skydda mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.
Förordning (2020:583)

7 b §

  En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, om föräldern avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar ett barn med det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Det gäller dock endast om
   1. barnet inte har fyllt 18 år,
   2. villkoren i 7 a § 2-4 är uppfyllda,
   3. föräldern inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet, och
   4. arbetsgivaren inte har erbjudit föräldern andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19. Förordning (2020:583)

7 c §

  Tillfällig föräldrapenning för vård av barnet som lämnas enligt bestämmelserna i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller med stöd av 2 eller 7 a § får lämnas till en förälder för samma tid som tillfällig föräldrapenning för barnet lämnas med stöd av 7 b § till en annan förälder eller flera andra föräldrar.

Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 b § får lämnas till en förälder för samma tid som tillfällig föräldrapenning för barnet lämnas enligt bestämmelserna i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller med stöd av 2, 7 a eller 7 b § till en annan förälder eller flera andra föräldrar.
Förordning (2020:583)

7 d §

  Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 a eller 7 b § får inte lämnas till en förälder som på annan grund kan få tillfällig föräldrapenning för vård av barnet.
Förordning (2020:583)

7 e §

  Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 a eller 7 b § lämnas under sammanlagt högst 184 dagar per förälder. Förordning (2020:911)

7 f §

  Bestämmelsen i 110 kap. 18 § andra meningen socialförsäkringsbalken ska tillämpas när det gäller barnets tidigare sjukdomstillstånd som avses i 7 a § 3.

Ett läkarutlåtande ska ges in för att visa att det enligt 7 a § 4 finns skäl att skydda barnet mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Förordning (2020:583)

9 §

  Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av denna förordning. Försäkringskassan får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap. socialförsäkringsbalken när det gäller ärenden om sådan tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av denna förordning.

Föreskrifter enligt första stycket får endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2020:244
   1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020.
   2. Bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 2-4, 6 och 7 §§ och om undantag från krav på läkarutlåtande i 8 § tillämpas inte på tillfällig föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet.
   3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2020.
   4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfällig föräldrapenning som avser tid före utgången av april 2021. Förordning (2020:1246)