Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020

2 av 21 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:209). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


5 §

  Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för april 2020 anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad.

Om nettoomsättningen för mars och april, vid en beräkning enligt första-tredje styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor. Förordning (2020:719)

13 §

   Träder i kraft 2021-03-29
Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i
   1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller
   2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020- februari 2021. Förordning (2021:209)