Avfallsförordning (2020:614)

19 av 158 paragrafer (12 %) har ändrats i avfallsförordning (2020:614) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1302). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 kap. 1 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 1-9 §§ och 9 kap. 1 § 5,
   - 15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 10-12 §§,
   - 15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 15 §,
   - 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 8 §,
   - 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 16 §,
   - 15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 18 §,
   - 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 18 §, 4 kap. 9 §, 6 kap. 1-8, 11-16 och 18-24 §§, 7 kap. 2-10 §§ och 9 kap. 1 § 4,
   - 15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 2 och 3 §§,
   - 15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 9 kap. 1 § 1 och 3 §,
   - 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 1-17 och 19 §§, 4 kap. 1, 4, 6-7 a och 10-14 §§, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § 2 och 3 och 2 §,
   - 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 1-4 §§, 4 kap. 15 § och 8 kap. 7-10 §§,
   - 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap. 4-6 §§, 8 § och 10 § 2,
   - 15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 19 §,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4 kap. 17 och 18 §§ och 8 kap. 6 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2020:1302)

1 kap. 10 §

   Träder i kraft 2022-01-01
I denna förordning avses med

tidningar: tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper,
tidningspapper: papper som tidningar trycks på, och

returpapper: kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Förordning (2020:1302)

3 kap. 2 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper från den som innehar sådant. Förordning (2020:1302)

3 kap. 3 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Den som innehar returpapper ska sortera ut det från annat avfall och lämna returpapperet till det system för insamling av utsorterat returpapper som kommunen tillhandahåller.
Förordning (2020:1302)

3 kap. 4 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Den som har förpackningsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till
   1. ett godkänt retursystem enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, om avfallet utgörs av flaskor eller burkar som retursystemet är avsett för,
   2. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 43 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av förpackningar som insamlingssystemet är avsett för, eller
   3. någon som enligt 67 § förordningen om producentansvar för förpackningar samlar in förpackningsavfallet, om avfallet har producerats i eller i samband med yrkesmässig verksamhet.
Förordning (2020:1302)

3 kap. 4 a §

   Träder i kraft 2022-01-01
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för den som driver ett insamlingssystem att transportera bort förpackningsavfall enligt 45 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.
Förordning (2020:1302)

4 kap. 7 a §

   Träder i kraft 2022-01-01
Kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in enligt 3 kap. 2 § hanteras så att det blir lätt att materialåtervinna returpapperet. Förordning (2020:1302)

4 kap. 7 b §

   Träder i kraft 2022-01-01
Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.

Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet och offentliggöra resultatet av denna uppföljning.
Förordning (2020:1302)

4 kap. 7 c §

   Träder i kraft 2022-01-01
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som kommunerna ska lämna till myndigheten för uppföljningen av målet och om hur dessa uppgifter ska lämnas. Förordning (2020:1302)

5 kap. 5 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas av länsstyrelsen i det län där
   1. sökandens verksamhet har sitt säte, eller
   2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

Om sökandens verksamhet har sitt säte och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas. Förordning (2020:1302)

5 kap. 7 a §

   Träder i kraft 2021-02-01
En anmälan enligt 7 § ska göras till länsstyrelsen i det län där
   1. sökandens verksamhet har sitt säte, eller
   2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

Om sökandens verksamhet har sitt säte och sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas. Förordning (2020:1302)

5 kap. 12 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Anmälningsplikt enligt 10 eller 11 § gäller inte verksamheter som omfattas av
   1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
   2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning,
   3. ett tillstånd eller en anmälan enligt 43 eller 67 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, eller
   4. ett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2020:1302)

6 kap. 19 §

  När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det åtföljas av ett transportdokument. Transportdokumentet ska tas fram av
   1. den som i en yrkesmässig verksamhet lämnar avfallet utan att själv vara transportör (lämnaren) och den som tar emot avfallet från lämnaren för transport,
   2. den som i en yrkesmässig verksamhet transporterar avfall som har lämnats av hushåll, eller
   3. den som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om
   1. avfallstyp,
   2. avfallets vikt i kilogram,
   3. datum för transporten,
   4. från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras,
   5. transportör, och
   6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet enligt första stycket och, om sådan finns, lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk underskrift.
Förordning (2020:937)

6 kap. 22 §

  I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller skyldigheten att anteckna i 2 § och skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret i 11 § inte en transport till en stationär bemannad insamlingsplats där avfall tas emot direkt från hushåll (återvinningscentral). Undantaget gäller endast transporter som utförs av kommunen eller någon som kommunen anlitar från
   1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller
   2. en fastighet där avfallet har producerats.
Förordning (2020:937)

6 kap. 23 §

  I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll ska uppgifter enligt 2 §, i stället för den tidpunkt som anges där, antecknas senast två dagar efter att avfallet har lämnats till en behandlare. Uppgifterna får lämnas vid den senare tidpunkten endast om avfallet transporteras direkt till en behandlare från
   1. en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller
   2. en fastighet där avfallet har producerats.
Förordning (2020:937)

6 kap. 24 §

  I fråga om farligt avfall som har producerats av hushåll gäller skyldigheten att anteckna i 3 § 1 och skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret i 11 § inte insamling på en återvinningscentral eller en obemannad eller mobil bemannad insamlingsplats. Undantaget gäller endast när kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall som lämnas
   1. av hushåll, eller
   2. av en transportör som transporterar avfall från
      a) en obemannad insamlingsplats eller mobil bemannad insamlingsplats där kommunen eller den som kommunen anlitar tar emot avfall, eller
      b) en fastighet där avfallet har producerats.
Förordning (2020:937)

7 kap. 1 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Kommunen ska senast den 30 juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det avfall som samlats in av kommunen under föregående kalenderår eller rapporterats enligt 2 §. Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som kommunen har lämnat till ett insamlingssystem enligt
   1. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
   2. förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, eller
   3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2020:1302)

7 kap. 2 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska senast den 28 februari varje år lämna information till kommunen om det avfall som insamlaren har samlat in i kommunen under föregående kalenderår. Informationen ska innehålla uppgifter om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram.

Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som omfattas av
   1. förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
   2. förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, eller
   3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2020:1302)

10 kap. 5 §

  Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt i 1 kap. 2 § och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.


Övergångsbestämmelser

2020:614
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
   2. Genom förordningen upphävs avfallsförordningen (2011:927).
   3. Bestämmelsen i 3 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2023.
Förordning (2020:817)