Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021

6 av 31 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:590). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 12 februari 2021 i ärende SA.60275 (2021/N), med de ändringar som följer av kommissionens ändringsbeslut den 11 mars 2021 i ärende SA.62190 (2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja omställningsstöd inte fattas efter den 31 december 2021. Förordning (2021:232)

4 §

  Stödperioder enligt denna förordning är
   1. augusti-oktober 2020,
   2. november och december 2020,
   3. januari och februari 2021,
   4. mars 2021, och
   5. april 2021.

En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod. Förordning (2021:232)

5 §

  Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

För andra stödperioder än den som avses i första stycket har ett företag efter ansökan rätt till omställningsstöd om företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden. Förordning (2021:232)

6 §

   Träder i kraft 2021-07-01
För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att
   1. nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,
   2. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,
   3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12-19 §§, uppgår till minst 5 000 kronor,
   4. företaget under perioden april 2020-oktober 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period,
   5. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som stödet beräknas på,
   6. företaget inte har tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på,
   7. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial, och
   8. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket
   - senast den 30 april 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1-3,
   - senast den 30 juni 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 4, och
   - under perioden 3 maj till och med 30 juni 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 5.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värde-överföringar i första stycket 4 även det eller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen.

Vad som anges om annat statligt stöd i första stycket 5 gäller inte stöd enligt förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-juni 2021 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020-juni 2021. Förordning (2021:537)

7 §

   Träder i kraft 2021-07-02
Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller referensperiod, vid en beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad. Förordning (2021:590)

17 §

   Träder i kraft 2021-07-02
Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i
   1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §,
   2. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på, eller
   3. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §.

Om företaget i egenskap av hyresgäst har ingått ett sådant avtal om rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021, ska omställningsstödet även minskas med belopp som hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. En

sådan minskning ska dock endast ske till den del som stödet avser hyra som enligt 15 § ska anses belöpa sig på stödperioden.

Första stycket 3 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-juni 2021 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020- juni 2021. Förordning (2021:590)

Whoops, looks like something went wrong.