Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-februari 2021

4 av 35 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-februari 2021 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:234). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


12 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Stödet ska även minskas med
   1. stödbelopp som den enskilda näringsidkaren tagit emot för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021, eller
   2. arbetslöshetsersättning som den enskilda näringsidkaren tagit emot enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring om ersättningen lämnats för den stödperiod ansökan avser.
Förordning (2021:234)

16 §

   Träder i kraft 2021-04-06
En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:
   1. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019,
   2. nedgången i den enskilda näringsidkarens nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,
   3. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,
   4. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,
   5. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,
   6. om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021,
   7. om den enskilda näringsidkaren för den aktuella stödperioden har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
   8. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,
   9. om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud, och
   10. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska ansökan även innehålla uppgifter om antalet kalenderdagar som den enskilda näringsidkaren har fått föräldrapenning eller sjukpenning under den referensperiod som avses i 4 § andra stycket. Ansökan ska vidare, i stället för de uppgifter som avses i första stycket 1, innehålla uppgift om den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2018.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2021:234)

22 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har ansökt om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller med perioderna för arbetslöshetsersättning, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om arbetslöshetsersättning har fattats. Förordning (2021:234)

26 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig om
   1. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021,
   2. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för den aktuella stödperioden,
   3. näringsidkaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller
   4. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och den enskilda näringsidkaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en enskild näringsidkare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 27 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2021:234)