Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

1 av 23 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:421). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


6 §

   Träder i kraft 2021-07-01
För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att
   1. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,
   2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11-17 §§, uppgår till minst 5 000 kronor,
   3. företaget under perioden april 2020-juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period,
   4. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som stödet beräknas på,
   5. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om års-redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial, och
   6. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den 17 maj 2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 1 är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värdeöverföringar i första stycket 3 även det eller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen.

Vad som anges om annat statligt stöd i första stycket 4 gäller inte stöd enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020-juni 2021. Förordning (2021:421)

Whoops, looks like something went wrong.