Förordning (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020-februari 2021

4 av 34 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020-februari 2021 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:233). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


12 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Stödet ska minskas med belopp som handelsbolaget fått eller kommer att få i
   1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,
   2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser, eller
   3. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser.

Stödet ska även minskas med stödbelopp som handelsbolaget tagit emot för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 eller förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021. Förordning (2021:233)

15 §

   Träder i kraft 2021-04-06
En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:
   1. de fysiska och juridiska personer som är delägare i handelsbolaget per den 28 februari 2021,
   2. handelsbolagets nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019,
   3. nedgången i handelsbolagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,
   4. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,
   5. om handelsbolaget erhållit försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,
   6. om handelsbolaget erhållit stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,
   7. om handelsbolaget erhållit stöd som lämnats enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,
   8. om handelsbolaget har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020,
   9. om handelsbolaget har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020- april 2021,
   10. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som handelsbolaget har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,
   11. om handelsbolaget, eller någon av delägarna i handelsbolaget, är försatt i konkurs,
   12. om en eller flera delägare i handelsbolaget har näringsförbud, och
   13. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2021:233)

21 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Om handelsbolaget har ansökt om stöd enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj- juli 2020 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Om handelsbolaget har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats. Förordning (2021:233)

25 §

   Träder i kraft 2021-04-06
Handelsbolaget är återbetalningsskyldigt om
   1. bolaget efter beslut om stöd enligt denna förordning tagit emot stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020 eller förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021,
   2. bolaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller
   3. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som handelsbolaget är återbetalningsskyldigt för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 26 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2021:233)