Förordning (2021:60) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

6 av 22 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2021:60) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:389). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

   Träder i kraft 2021-06-01
En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har
   1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling,
   2. minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (såsom svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom (med cirrhosutveckling eller leverförfettning), som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19,
   3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,
   4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen,
   5. binjurebarkssvikt,
   6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande behandling,
   7. immunbristtillstånd såsom vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd såsom extrem undervikt och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten,
   8. intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19,
   9. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet,
   10. trisomi 21 (Downs syndrom),
   11. schizofreni eller bipolär sjukdom, eller
   12. ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att försäkrade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för,
   - den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet, och
   - arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19. Förordning (2021:389)

5 §

   Träder i kraft 2021-06-01
En försäkrad har rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i 46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående med viruset som orsakar sjukdomen covid-19, i de fall den närstående
   1. uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1-12 eller är 70 år eller äldre, och
   2. är 18 år eller äldre och är försäkrad enligt bestämmelserna i 4-7 kap. socialförsäkringsbalken.

För rätt till smittbärarpenning krävs därutöver att
   1. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda, och
   2. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i minst 80 timmar åt en närstående som är beviljad personlig assistans enligt 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller åt en närstående som är beviljad assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, eller
   3. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har beviljats närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken för vård av den närstående.

Smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är personlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till en försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning.
Förordning (2021:389)

14 §

   Träder i kraft 2021-06-01
I en ansökan om sjukpenning enligt 2 § ska sökanden genom ett läkarintyg visa att han eller hon uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1-12.

I ansökan ska sökanden även lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.
Förordning (2021:389)

15 §

   Träder i kraft 2021-06-01
I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Av ansökan ska det också framgå att den närstående är 18 år eller äldre och om sådana förhållanden föreligger som enligt 5 § tredje stycket innebär att smittbärarpenning inte kan lämnas. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Om ansökan avser en närstående som inte har fyllt 70 år och som har en diagnos eller ett tillstånd som avses i 2 § första stycket, ska sökanden genom ett läkarintyg eller läkarutlåtande även visa att den närstående uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1-12. Förordning (2021:389)

16 §

   Träder i kraft 2021-06-01
När det gäller ansökan om smittbärarpenning som grundas på ett beslut eller förhållande som avses i 46 kap. 5 § första stycket socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen covid-19, ska bestämmelsen i 110 kap. 24 § samma balk inte tillämpas. Detsamma gäller ansökan om resekostnadsersättning enligt 46 kap. 20 § socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen covid-19.

Första stycket gäller endast när det är fråga om beslut eller andra åtgärder för smittskydd. Förordning (2021:389)

17 §

  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2021:60
   1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2021.
   2. Bestämmelserna i 1-15 och 17 §§ tillämpas dock på ersättning som avser tid från och med den 1 januari 2021.
   3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av april 2021.
   4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid före utgången av juni 2021. Förordning (2021:298)

Whoops, looks like something went wrong.