Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

7 av 26 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:161). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-03-11
Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§,
   - 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1-3 §§,
   - 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1-3 §§,
   - 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
   - 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1-3 §§,
   - 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 §,
   - 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2021:161)

3 kap. 1 §

   Träder i kraft 2021-03-11
Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konst-hall, ska
   1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
   2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
   3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2021:161)

3 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-03-11
Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska
   1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
   2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
   3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
Förordning (2021:161)

3 kap. 3 §

   Träder i kraft 2021-03-11
Folkhälsomyndigheten får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§, och
   2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana verksamheter som avses i 1 och 2 §§.
Förordning (2021:161)

6 kap. 1 §

  En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare bestämmelser om sådana föreskrifter. Förordning (2021:161)

6 kap. 2 §

  Den som bedriver eller organiserar sådan verksamhet som anges i 1 § ska, utöver vad som där anges, se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser. Förordning (2021:114)

6 kap. 3 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§.
Förordning (2021:114)